Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ewidencja Ludności

RODO

ZMIANY NAZW ULIC NA TERENIE MIASTA MIELCA W ZWIĄZKU Z USTAWĄ DEKOMUNIZACYJNĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI 

 

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.

Forma wykonania obowiązku meldunkowego

Dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu można jednocześnie wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. W przypadku zameldowania wymagane jest osobiste stawienie się w urzędzie lub upoważnienie na piśmie innej osoby do załatwienia tej sprawy.

Zameldowania można dokonać w formie pisemnej na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Do zameldowania jest wymagane potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Przy dokonywaniu tych czynności niezbędne jest okazanie do wglądu ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu, a także oryginału tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.

Od 1 stycznia 2018 r. zgłoszenia zameldowania można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości w której się zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym ePUAP

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wymeldowania  z pobytu stałego lub czasowego, poza złożeniem tradycyjnego pisemnego wniosku,  można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na platformie ePUAP , pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Formularz elektroniczny musi być uwierzytelniony przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu

Z urzędu nieodpłatnie wydawane jest jedynie zaświadczenie w przypadku zameldowania na pobyt stały, wówczas takie zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. W każdym innym przypadku (tj. zameldowania na pobyt czasowy, wymeldowania bez jednoczesnego zgłoszenia zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie jest wydawane jedynie na indywidualny wniosek osoby.  Za takie zaświadczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.  U. z 2021 poz.1923 j.t.), pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

W celu zgłoszenia zameldowania w formie pisemne należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Wnioski o uzyskanie zaświadczenia można też złożyć w formie elektronicznej, korzystając z platformy ePUAP przy użyciu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021 poz. 1923 t.j.), wynosi 17 zł. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m. in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, zdrowia.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

 • Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis przetwarzanych danych w rejestrze mieszkańców lub rejestrze PESEL

Z dniem 05 października 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320), które wprowadziły m.in. zmiany
w przepisach ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 510) dotyczące wydawania zaświadczeń.

Zmiany te dotyczą odmiejscownienia przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis przetwarzanych danych w rejestrze PESEL. Oznacza to, że ww. wniosek można złożyć do dowolnego organu gminy, bez względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis przetwarzanych danych
w rejestrze mieszkańców lub rejestrze PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowaniu
z pobytu stałego lub pobytu czasowego z rejestru mieszkańców.

Dodatkowo z rejestru mieszkańców można uzyskać zaświadczenia składając poniższe wnioski:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych  pod wspólnym adresem

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości lub braku  osób zameldowanych w lokalu lub budynku

W przypadku składania wniosku w celu uzyskania zaświadczenia o braku zameldowania osób w lokalu należy przedłożyć do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale.

Ponadto na stronie Urzędu Miejskiego w Mielcu zostały udostępnione trzy e-usługi z zakresu wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców.

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

W celu zgłoszenia zameldowania w formie pisemne należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela  w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu.

W przypadku zameldowania cudzoziemca należy dodatkowo przedłożyć dokument  uprawniający do legalnego pobytu na terytorium RP (np. wiza, karta pobytu stałego, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony itp.). Obowiązek meldunkowy cudzoziemców reguluje rozdział 5 ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.  (Dz. U. z 2021 poz. 510 j.t. ze zm.).

Zameldowania można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika – Formularz pełnomocnictwa

Zameldowania na pobyt stały i czasowy można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego, korzystając z usług centralnych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji  na stronach obywatel.gov.pl lub epuap.gov.pl.

Po zameldowaniu na pobyt stały z urzędu wydawane jest bezpłatne zaświadczenie. Pozostałe zaświadczenia wydawane są na wniosek i za opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego    

W celu zgłoszenia wymeldowania w formie pisemnej należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Wymeldowania można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika – formularz pełnomocnictwa

Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego

Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego, korzystając z usług centralnych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji  na stronach obywatel.gov.pl lub epuap.gov.pl.

 • Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

– Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego,

– Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

– Zgłoszeń tych dokonuje się  najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

1) w formie pisemnej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której jest się zameldowanym, przedstawiając do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny paszport(formularz do pobrania na stronie).

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości w której jest się zameldowanym, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP powyżej 6 miesięcy lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Należy zgłosić się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 26, tel. 17 787 40 54 lub 17 787 40 55.

Zgłoszenia wyjazdu można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika – formularz pełnomocnictwa

Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP

Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można również dokonać, w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego, korzystając z usług centralnych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji  na stronie epuap.gov.pl. 

Szczegółowe informacje dotyczące spraw meldunkowych dostępne są również na stronie MSWiA https://obywatel.gov.pl/meldunek

 • Tryb administracyjny

1. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej 

W przypadkach, w których nie można dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (w tzw. „trybie zwykłym”), gdy dane zgłoszone we wniosku budzą wątpliwości (brak jest potwierdzenia przez właściciela lokalu  przebywania tej osoby pod wskazanym adresem) można wystąpić do urzędu  z wnioskiem o zameldowanie. Na tej podstawie zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, zakończone wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej.

We wniosku o zameldowanie w trybie administracyjnym należy podać przyczyny braku możliwości zameldowania w „trybie zwykłym”. 

Do wniosku o zameldowanie administracyjne należy dołączyć: 

 • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego) lub (zgłoszenie pobytu czasowego) ; dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), pamiętając, że w tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego lub tylko jedno miejsce pobytu czasowego,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł (od każdej osoby, której dotyczy wniosek);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.
 • wniosek o zameldowanie w trybie administracyjnym

2. Wymeldowanie w trybie administracyjnym 

Postępowanie o wymeldowanie w trybie administracyjnym zostaje wszczęte na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie, w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do wykonania obowiązku meldunkowego (wymeldowania) nie realizuje tego obowiązku mimo opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Głównymi przesłankami badanymi w ramach prowadzonego postępowania o wymeldowanie jest trwałość i dobrowolność opuszczenia lokalu. 

Do wniosku o wymeldowanie w trybie administracyjnym należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu występującego z wnioskiem o wymeldowanie, oryginał do wglądu (tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł  (od każdej osoby, której dotyczy wniosek);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie (np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, postanowienie o podziale majątku, orzeczenie nakazujące opróżnienie lokalu, protokół z wykonania eksmisji przez komornika itp.). 
 • wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym

3. Anulowanie zameldowania/uchylenie zameldowania w trybie administracyjnym 

Postępowanie o anulowanie/uchylenie materialno – technicznej czynności zameldowania zostaje wszczęte na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, jeżeli dana osoba mimo zameldowania, nigdy nie mieszkała i nadal nie mieszka w lokalu. 

Do wniosku o wymeldowanie w tym trybie należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu podmiotu występującego z wnioskiem o wymeldowanie, oryginał do wglądu (tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji – 10 zł (od każdej osoby, której dotyczy wniosek);
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny (np. mąż, żona, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki) pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej.
 • wniosek o anulowanie zameldowania w trybie administracyjnym

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 za pośrednictwem poczty, składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP, przy użyciu podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego. Postępowania administracyjne w sprawach meldunkowych prowadzone są w pokoju nr 3, tel. 17 787 40 53.

Od decyzji w sprawie zameldowania/wymeldowania/anulowania zameldowania w trybie administracyjnym przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Uzyskiwanie informacji adresowej – udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności z dnia 1 lipca 2019 r. ( Dz.U. 2019 poz. 1016)  wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. 2021, poz. 510),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2018 poz. 2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. 2017, poz. 2482).

Termin załatwienia – bez zbędnej zwłoki – nie później niż 30 dni

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych
 2. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych
 3. Dowód dokonania opłaty skarbowej (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 4. Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych

Złożenia wniosku można dokonać również drogą elektroniczną przez platformę ePUAP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 luty 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:

 • wezwanie sądowe
 • wezwanie komornicze
 • dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione

Osobom i podmiotom, które wykażą interes faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.

Tryb odwoławczy

Na pisemną decyzję odmawiającą udostępnienia danych, służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłaty

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy miejskiej Mielec: PKO Bank Polski  62102043910000640201838440.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) wynosi 17 zł. Opłatę należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

UWAGA! Opłaty za udostępnienie danych i opłaty skarbowe należy wnosić na osobne konta

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art.46 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2021 510 t.j.).

Uwagi:

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion
i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać na adres Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 za pośrednictwem poczty, składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP, przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu osobistego. Sprawy związane z udostępnieniem danych prowadzone są w pokoju nr 3, tel. 17 787 40 52  lub 17 787 40 55.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL, rozpocznie się w środę (16 marca).

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie składane na wniosku.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

 Należy przygotować:

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.
Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy ulicy Żeromskiego 26  – Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) na parterze.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek w godz. 8.00-16.00,
wtorek–piątek w godz. 7.30-15.30.

W  celu uzyskania bliższych informacji przed udaniem się do urzędu zalecamy w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny na podane poniżej numery telefonów:
17 787 40 54,  17 787 40 55,  17 787 4056,  17 787 40 57,  17 787 40 58.

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.