Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Czyste powietrze

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

 

 

 1. Podstawa prawna:

 

Uchwała Nr XXI/210/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 2 czerwca 2020 r., poz. 2407), zwana dalej „Uchwałą”

 

 1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja:

 

1) Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła na nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny jednorodzinny, położonej na terenie Gminy poprzez demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotła gazowego posiadającego minimum klasę A.

2) Wszystkie kotły montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

 

1) O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy.

2) W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 

 1. Wysokość dotacji:

 

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Gminy na 2021 r., z tym że wysokość dotacji dla jednego Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła, jednak nie więcej niż 4.000,00 zł, niezależnie od wysokości poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji.

 

 1. Wniosek o udzielenie dotacji:

 

 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

 

 1. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.mielec.pl oraz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, p. 17 w godz.: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30.

 

 1. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany przez Wnioskodawcę tytuł prawny do nieruchomości,

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do Regulaminu,

3) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz
z elementami identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument potwierdzający wiek kotła węglowego. W przypadku braku tabliczki lub dokumentu Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną przedkłada pisemne oświadczenie
o wieku źródła ciepła.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

 

1) Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, przy
ul. Żeromskiego 23 (II budynek), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
I piętro, pokój nr 17, w terminie od 18 stycznia do 19 marca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

2) Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

1) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2) Wnioski o udzielenie dotacji będę rozpatrywane według kryteriów określonych w § 2 ust. 2 Uchwały, w ramach środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.

3) Na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca sporządzi i przekaże do publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, na podstawie nr referencyjnych przypisanych do poszczególnych wniosków.

4) Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę z Gminą.

5) Inwestycje rozpoczęte przed podpisaniem umowy z Gminą nie podlegają  dofinansowaniu.

6) Zasady udzielania dotacji, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

7) Szczegółowych informacji dotyczących udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu pod nr telefonu 17 787 42 32 lub 17 787 42 33.

Wniosek o dofinansowanie

—————————————————————–

WNIOSEK O NIEODPŁATNY DEMONTAŻ I/LUB ODBIÓR (TRANSPORT I UTYLIZACJĘ) WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH I DOCELOWYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2019 r.
Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w 2019 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
Obszar Strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1801. Obszar  około 126 km2 zamieszkały przez około 193 tys. mieszkańców.

Strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Nisko, Przemyśl, Sanok, Tarnobrzeg. Obszar  około 427 km2 zamieszkały przez około 392 tys. mieszkańców.

Stwierdzone przekroczenia Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 związana jest z wystąpieniem, w poddanych analizie ostatnich
12 miesiącach, ponad 35 dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od
50 μg/m3. Analiza objęła okres od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.W tym okresie ponad 35 dni ze stężeniem dobowym wyższym od
50 μg/m3 odnotowano na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych:·   w Rzeszowie przy ul. Rejtana – 56 przekroczeń,·   w Dębicy przy ul. Grottgera– 77 przekroczeń,·   w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej – 82 przekroczenia,·   w Jaśle przy ul. Sikorskiego – 36 przekroczeń,·   w Krośnie przy ul. Kletówki – 45 przekroczeń,·   w Mielcu przy ul. Pogodnej – 46 przekroczeń,·   w Mielcu przy ul. Biernackiego – 57 przekroczeń,

·   w Nisku przy ul. Szklarniowej – 54 przekroczenia,

·   w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej – 57 przekroczeń,

·   w Sanoku przy ul. Sadowej – 46 przekroczeń,

·   w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej – 46 przekroczeń.

Źródło informacji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Przyczyny Przekroczenia poziomu dobowego PM10 miały miejsce  w okresie zimowym i związane były ze zwiększoną emisją zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze.

W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz stwierdzonymi w poprzednich latach przekroczeniami na tych stanowiskach dobowego poziomu dopuszczalnego PM10 istnieje znaczne ryzyko przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku 2019.

Działania zapobiegawcze Ograniczenie emisji z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez:

1.    ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

2.    w przypadku posiadania pieców z możliwością górnego spalania stosowanie tej metody. Instrukcja górnego spalania w kotłach domowych dostępna jest m.in. na stronie www.czysteogrzewanie.pl

3.    wymianę dotychczasowego, wysokoemisyjnego kotła  na paliwa stałe na nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń,  na kocioł gazowy lub inne niskoemisyjne źródło ciepła i energii (pompy ciepła,  kotły olejowe lub opalane biomasą,  kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Fundusze na ograniczenie niskiej emisji w województwie podkarpackim możliwe są do pozyskania m.in.:

– z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Beneficjentem (wnioskodawcą) mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana jest przez beneficjenta  na rzecz ostatecznych odbiorców (właścicieli gospodarstw domowych).

– z programu „Czyste powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki w ramach programu będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4.    Przestrzeganie zapisów Uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.  wprowadzającej ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować z użycia paliwa złej jakości, głównie odpadów węglowych i mokrego drewna. Uchwała wyznacza również terminy, od których w nowo wybudowanych domach, lub przy wymianie kotła na nowy nie będzie możliwa eksploatacja kotła na węgiel lub drewno niespełniającego wymagań określonych w uchwale. W uchwale zawarto także regulacje dotyczące ograniczenia emisji z kominków. Pełny tekst uchwały antysmogowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Za łamanie przepisów prawa miejscowego, jakim jest uchwała, straż miejska/gminna może wystawiać mandaty karne. Nowe uprawnienia funkcjonariuszy straży wprowadzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, obowiązują od 1 listopada 2018 r.

 

Jednocześnie przypominany, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w piecach domowych i na wolnym powietrzu oraz ustawowy zakaz wypalania traw. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu oraz wypalanie traw grozi grzywna lub kara aresztu.

 

Ograniczenie emisji z transportu poprzez jak najczęstsze korzystanie z publicznych środków transportu.

Opracował Beata Michalak
Godzina i data godz. 10.00  dnia 20.02.2019 r.
SMS WCZK OSTRZEGA:

Możliwość przekroczenia w 2019 r. dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie Rzeszowa, Dębicy, Jarosławia, Jasła, Krosna, Mielca, Niska, Przemyśla, Sanoka, Tarnobrzega.

Szczegóły na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/

RSO
Uwagi Wyniki monitoringu jakości powietrza dostępne są na stronie http://stacje.wios.rzeszow.pl/

WYNIKI POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 r. w Mielcu pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w listopadzie i grudniu 2018 roku wykonywane były pomiary zanieczyszczenia powietrza.

Badania stężeń pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10, benzenu i tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym wykonywano za pomocą nowej stacji monitoringu powietrza, którą uruchomiono  w ramach projektu Laboratorium Mielec.

Krajowe Laboratorium  Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego przedstawiło wyniki pomiarów

Analiza wyników otrzymanych ze stacji WIOŚ zlokalizowanych na terenie MielcaPM10

Trzecie sprawozdanie ze stacji monitoringu SSE:

Raport GIOŚ 3 – PM10

Sprawozdania_formaldehyd_WIOŚ 1

Sprawozdania_formaldehyd_WIOŚ 2

Sprawozdania_formaldehyd_WIOŚ 3

Sprawozdania_formaldehyd_WIOŚ _4

Drugie sprawozdanie ze stacji monitoringu SSE:

Raport GIOŚ 2 – PM10

Rapor GIOŚ 2 – formaldehyd

Pierwsze sprawozdanie ze stacji monitoringu SSE:

Raport GIOŚ 1 – formaldehyd

Raport GIOŚ 1 – PM10 SSE 

 

Uchwała nr XLVI/461/2018 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mielec na lata 2018-2032

Uchwała nr XXXIX/380/2017 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Uchwała NR XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca.

PGN 2019

część 1,część2, część 3, część 4, część 5

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Mielca

Uchwała NR XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca.

załączniki – część 1, cześć 2, część 3, część 4

Informacja na temat urządzeń zasilanych butlą z gazem płynnym

załączniki – Urządzenia zasilane butlą gazową – wkład merytoryczny

Program ochrony środowiska dla miasta Mielca

Uchwała NR XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca za lata 2017-2018

Programu ochrony środowiska dla miasta Mielca wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 marca 2005 r.

Monitoring powietrza

 • Ciągły (automatyczny) pomiar jakości powietrza przy ulicy Solskiego

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/9174

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 • Manualny pomiar jakości powietrza przy ulicy Pogodnej

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/10115

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/100/parametry/530-529/miesieczny

 • Informacja o jakości powietrza w województwie podkarpackim

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/ocena-jakosci-powietrza

 • Stan jakości powietrza w województwie podkarpackim “Krótkoterminowa prognoza”

http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/ct-menu-item-1/ct-menu-item-15

 • Sensory Airly

Współpraca z firmą Airly zaowocowała 11 nowymi punktami pomiarowymi w mieście. Inteligentne sensory Airly pozwalają na ciągłe pomiary stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na platformie map.airly.eu oraz pogoda.onet.pl. Sensory zakupione przez Urząd Miejski zainstalowano w następujących miejscach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Łąkowej
 • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Warneńczyka
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Tańskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Wandy
 • MOPS (placówka przy ul. Pogodnej – dział Specjalistycznej Pomocy Socjalnej – Klub Integracji Społecznej)
 • YASA MOTORS POLAND SP. Z O. O. , S. K. A., UL. Wojska Polskiego 20, 39-300 Mielec (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, ul. Królowej Jadwigi  1, 39-300 Mielec (nieopodal cmentarza)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 4, 39-300 Mielec (Stary Mielec)

 

 • Mobilna stacja monitoringu powietrza i hałasu

W okresie od czerwca do października na zlecenie Gminy przeprowadzono 13 pomiarów na terenie Mielca każdorazowo w 63 punktach w tym 4 razy w rejonie Specjalnej Strefy SSE.

Na analizowanych obszarach nie stwierdzono znacznych przekroczeń, jedynie na Osiedlu Borek oraz Cyranka pojawiały się wyższe stężenia pyłów. Należy zaznaczyć, że badania prowadzone były w sezonie, gdy źródła ogrzewania w budynkach jednorodzinnych pracowały  jedynie w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej. W sezonie grzewczym stężenia pyłów PM2,5 oraz PM10 prawdopodobnie podwoją lub potroją swoje wartości w wyniku spalania nieodpowiedniego opału w złej jakości kotłach.

Wyniki badań dostępne na stronie: www.powietrze.mieleckie.pl