Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Aktualności NGO

PREZYDENT MIASTA MIELCA

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w Gminie Miejskiej Mielec.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 26 w terminie do 11.12.2020 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu. Za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do Urzędu.

Zarządzenie Nr 841/2020 Prezydenta Miasta Mielca

 

ZOSTAW SWÓJ 1% W MIELCU – BEZPŁATNY PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT
Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta Mielca do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działających w naszym mieście.

 

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma  <a href=”https://www.pitax.pl/ “>PITax.pl Łatwe podatki</a> w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez <a href=”https://www.iwop.pl/ “>Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych</a>

 

 


 

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił II turę konsultacji projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedmiotowy projekt jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:
https://pozytek.gov.pl/ii-tura-konsultacji-rozporzadzenia-przewodniczacego-komitetu-ds-pozytku-publicznego-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wzorow-ofert-i-ramowych-wzorow-umow-dotyczacych-realizacji-zadan-publicznych/

Uwagi można zgłaszać w terminie do 5 lutego 2020 roku na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (w tym również w wersji edytowalnej).


 

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w otwartym warsztacie szkoleniowym skierowanym do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Mielca, które odbędzie się
30 stycznia 2020 r. w godzinach od 16:00 do 18:00 w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

Temat warsztatów obejmuje zmiany w drukach ofert, umów i sprawozdań w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

 


 

PREZYDENT MIASTA MIELCA

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w Gminie Miejskiej Mielec.
Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu,
ul. Żeromskiego 26 w terminie do 27.11.2019 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu. Za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do Urzędu.

Zarządzenie Nr 424/2019 Prezydenta Miasta Mielca

 


 

ZOSTAW SWÓJ 1% W MIELCU – BEZPŁATNY PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT

Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta Mielca do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działających w naszym mieście.

 

27.12.2018 r. SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019

Zarządzeniem nr 52/2018 Prezydent Miasta Mielca powołał skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec w roku 2019. W skład Komisji wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, których nabór przeprowadzony został od 30 listopada do 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec w 2019 roku

30.11.2018 OGŁOSZENIE


PREZYDENT MIASTA MIELCA

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w Gminie Miejskiej Mielec.

 1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy działająca na terenie Miasta Mielca może zgłosić tylko jednego kandydata.
 3. Zgłoszenie kandydata winno zostać dokonane przez uprawnione organy statutowe.
 4. Każdy z kandydatów na członków Komisji konkursowej winien spełniać następujące kryteria:

1) być obywatelem RP i korzystać w pełni z praw publicznych;

2) posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z administracją publiczną w realizacji zadań publicznych oraz w zakresie działalności w organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4) wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej.

 1. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 w terminie do 14.12.2018 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu. Za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do Urzędu.
 2. Zgłoszenia złożone w terminie zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 3. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia:

1) niekompletne,

2) złożone po terminie,

3) złożone w innej formie niż określona w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia.

 1. Każda zgłoszona kandydatura spełniająca wymogi formalne podlega zaopiniowaniu przez Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).
 2. Spośród wszystkich kandydatur zarekomendowanych przez MRDPP w skład Komisji Konkursowej zostanie powołanych od trzech do sześciu przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, spełniających kryteria określone w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia. Kandydaci zostaną wyłonieni w ramach 3 obszarów, po dwóch z każdego obszaru niżej wymienionego:

1) kultury i oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy;

2) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, działalności na rzecz rodziny i rodzicielstwa.

 1. W przypadku gdy do danego obszaru nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura, skład przedstawicieli organizacji zostanie uzupełniony wyborem kandydata spośród obszarów, w których zostały złożone kandydatury w liczbie więcej niż dwie osoby.
 2. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą pisemną lub pocztą elektroniczną.
 3. Z przeprowadzonego naboru MRDPP sporządzi protokół, który zostanie przedłożony Prezydentowi Miasta Mielca.
 4. Ostateczny skład Komisji Konkursowej powołany zostanie w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za dojazd na posiedzenie Komisji jej członkowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Komisja rozstrzyga w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu.
 6. W przypadku pytań informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pokój nr 9A, tel. 17 788 85 74 lub 17 788 85 89. Osoba do kontaktu: Ewa Gorazd.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – doc

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – pdf

13.02.2018 ZOSTAW SWÓJ 1% W MIELCU – BEZPŁATNY PROGRAM DO ROZLICZANIA PIT

Początek roku to czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta Mielca do przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działających w naszym mieście.

 

 

27.12.2017 SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Zarządzeniem nr 1080/2017 Prezydent Miasta Mielca powołał skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec w roku 2018. W skład Komisji wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych, których nabór przeprowadzony został od 6 do 15 grudnia 2017 r.

Zarządzenie ws. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Mielec w 2018 roku

 

 

06.12.2017 OGŁOSZENIE


PREZYDENT MIASTA MIELCA

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w Gminie Miejskiej Mielec.

 1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy działająca na terenie Miasta Mielca może zgłosić tylko jednego kandydata.
 3. Zgłoszenie kandydata winno zostać dokonane przez uprawnione organy statutowe.
 4. Każdy z kandydatów na członków Komisji konkursowej winien spełniać następujące kryteria:

1) być obywatelem RP i korzystać w pełni z praw publicznych;

2) posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z administracją publiczną w realizacji zadań publicznych oraz w zakresie działalności w organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

4) wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej.

 1. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 w terminie do 15.12.2017 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu. Za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do Urzędu.
 2. Zgłoszenia złożone w terminie zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 3. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia:

1) niekompletne,

2) złożone po terminie,

3) złożone w innej formie niż określona w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia.

 1. Każda zgłoszona kandydatura spełniająca wymogi formalne podlega zaopiniowaniu przez Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).
 2. Spośród wszystkich kandydatur zarekomendowanych przez MRDPP w skład Komisji Konkursowej zostanie powołanych od trzech do sześciu przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, spełniających kryteria określone w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia. Kandydaci zostaną wyłonieni w ramach 3 obszarów, po dwóch z każdego obszaru niżej wymienionego:

1) kultury i oświaty oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy;

2) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia, działalności na rzecz rodziny i rodzicielstwa.

 1. W przypadku gdy do danego obszaru nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura, skład przedstawicieli organizacji zostanie uzupełniony wyborem kandydata spośród obszarów,
  w których zostały złożone kandydatury w liczbie więcej niż dwie osoby.
 2. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą pisemną lub pocztą elektroniczną.
 3. Z przeprowadzonego naboru MRDPP sporządzi protokół, który zostanie przedłożony Prezydentowi Miasta Mielca.
 4. Ostateczny skład Komisji Konkursowej powołany zostanie w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 5. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za dojazd na posiedzenie Komisji jej członkowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Komisja rozstrzyga w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu.
 6. W przypadku pytań informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pokój nr 9A, tel. 17 788 85 74 lub 17 788 85 89. Osoba do kontaktu: Magdalena Pękalska.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – doc

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – pdf

 

29.12.2016 OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA MIELCA

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w Gminie Miejskiej Mielec.

 1. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
 2. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy działająca na terenie Miasta Mielca może zgłosić tylko jednego kandydata.
 3. Zgłoszenie kandydata musi zostać dokonane przez uprawnione organy statutowe.
 4. Każdy z kandydatów na członków Komisji konkursowej musi spełniać następujące kryteria:
  • być obywatelem RP i korzystać w pełni z praw publicznych;
  • posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z administracją publiczną w realizacji zadań publicznych oraz w zakresie działalności w organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
  • wyrazić zgodę na udział w pracach Komisji Konkursowej.
 5. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 w terminie do 11.01.2017 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu. Za termin złożenia formularza uznaje się datę wpływu do Urzędu.
 6. Zgłoszenia, złożone w terminie zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu odpowiedzialnego za pozafinansową współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 7. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia:
  • niekompletne,
  • złożone po terminie,
  • złożone w innej formie niż określona w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia
 8. Każda zgłoszona kandydatura spełniająca wymogi formalne podlega zaopiniowaniu przez Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP).
 9. Spośród wszystkich kandydatur zarekomendowanych przez MRDPP w skład Komisji Konkursowej zostanie powołanych od trzech do sześciu przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, spełniających kryteria określone w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia. Kandydaci zostaną wyłonieni w ramach 3 obszarów, po dwóch z każdego obszaru niżej wymienionego:
  • kultury i oświaty oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w szczególności promocji przedsiębiorczości, w tym ekonomii społecznej, wśród mieszkańców oraz promocji gospodarczej miasta Mielca;
  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, ekologii
   i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz rodziny i rodzicielstwa, działalności na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom
   i zjawiskom patologii społecznej.
 10. W przypadku gdy do danego obszaru nie zostanie zgłoszona żadna kandydatura, skład przedstawicieli organizacji zostanie uzupełniony wyborem kandydata spośród obszarów,
  w których zostały złożone kandydatury w liczbie więcej niż dwie osoby.
 11. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni drogą pisemną lub pocztą elektroniczną.
 12. Z przeprowadzonego naboru MRDPP sporządzi protokół, który zostanie przedłożony Prezydentowi Miasta Mielca.
 13. Ostateczny skład Komisji Konkursowej powołany zostanie w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Mielca.
 14. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za dojazd na posiedzenie Komisji jej członkowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Komisja rozstrzyga w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu.
 15. W przypadku pytań informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją), pokój nr 1, tel. 17 788 85 74. Osoba do kontaktu: Magdalena Pękalska.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – doc.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów – pdf.

 

08.11.2016 MIELECKIE DNI SENIORA ROZPOCZĘTE

Uroczystym otwarciem, które miało miejsce 6 listopada 2016 r. w Spółdzielczym Domu Kultury, rozpoczęły się obchody Mieleckich Dni Seniora.Na szczególną uwagą zasługuje fakt, że ten kilkudniowy cykl wydarzeń skierowanych do najstarszych mieszkańców naszego miasta i odbywa się po raz pierwszy. Pomysł i inicjatywa Mieleckich Dni Seniora jest zasługą aktywnych środowisk senioralnych działających na terenie naszego miasta tj. Mieleckiej Rady Seniorów oraz Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie to jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Mielec.
W programie Mieleckich Dni Seniora zaplanowano wystawę twórczości artystycznej seniorów, którą można obejrzeć w dniach od 6 do 10 listopada w sali wystawienniczej SCK. Ponadto amatorzy szachów i brydża będą mogli zmierzyć się w turniejach o puchar Mieleckiej Rady Seniorów. Kulminacją obchodów będzie gala finałowa i wybór najsympatyczniejszych seniorek, zaplanowaną na 10 listopada o godzinie 16.30 w sali widowiskowej SCK.
Mieleccy seniorzy są wyjątkowi, aktywni i kreatywni. Miasto może pochwalić się prężnie działającymi  klubami seniora oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze. Mamy nadzieję, że obchody Mieleckich Dni Seniora we współpracy samorządu z organizacjami senioralnymi wpiszą się na trwale w kalendarz imprez miejskich – przekazała Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, który zajmuje się zadaniami związanymi z aktywizacją seniorów.
Program „Mieleckich Dni Seniora”
6 XI 2016 r. godz. 10.00
– Sprawdzian znajomości przepisów ruchu drogowego i konkurs jazdy sprawnościowej seniorów, organizowane przez Automobilklub Mielecki – Szkoła Podstawowa Nr 6 i boisko MOSiR, ul. Solskiego
6 XI 2016 r. godz. 15.00 – Uroczyste rozpoczęcie Mieleckich Dni Seniora z udziałem władz Miasta Mielca. W programie – przegląd osiągnięć artystycznych seniorów – Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Kusocińskiego 13A.
6-10 XI 2016 r. – Wystawa twórczości artystycznej seniorów – Sala wystawiennicza SCK w Mielcu, al. Niepodległości 7.
8 XI 2016 r. godz. 17.00 – Turniej brydżowy o puchar Mieleckiej Rady Seniorów – Hotel Polski, ul. Biernackiego 12.
9 XI 2016 r. godz. 13.00 – Turniej szachowy o puchar Prezesa KORSO – Restauracja ,,Frezja’’, ul. Sobieskiego27.
10 XI 2016 r. godz. 16.30 – Gala Finałowa – wybór najsympatyczniejszych seniorek Miasta Mielca – Sala widowiskowa SCK  w Mielcu, al. Niepodległości 7. Wstęp na Galę Finałową bezpłatny. Wejściówki do odbioru w kasie Kina Galaktyka od dnia 5 XI 2016 r.

26.09.2016  ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Z NOWO OBOWIĄZUJĄCYCH WZORÓW OFERT, UMÓW ORAZ SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

Prezydent Miasta Mielca zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w seminarium szkoleniowym z tematyki związanej z nowymi wzorami ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych, które weszły w życie w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Szkolenie odbędzie się 10 października 2016 r. w godzinach od 15.00 do 19.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mielcu. Do przeprowadzenia wykładu zaproszony został Pan Paweł Werbowy – doświadczony szkoleniowiec i ekspert z zakresu współpracy sektora pozarządowego z samorządem.

Program szkolenia (plik do pobrania).

15.09.2016 I Podkarpackie Forum Obywatelskie 24 września – zgłoś swój udział!

Nowe przepisy i pieniądze unijne na sfinansowanie projektów dla społeczności lokalnej to tematy, które szczególnie interesują stowarzyszenia i fundacje działające na Podkarpaciu oraz samorządowców. Odpowiedzią na potrzebę wymiany informacji jest I Podkarpackie Forum Obywatelskie. 24 września przez cały dzień w Rzeszowie będą rozmawiać ze sobą, aby dojść do wspólnych wniosków i wzmocnić współpracę. Rozpoczęła się rejestracja na to wydarzenie.

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizatorzy przedsięwzięcia, kierują zaproszenie do wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i grup zrzeszonych na Podkarpaciu. Chcą poruszyć nie tylko kwestie ostatnich zmian ustaw wpływających na działania organizacji, ale także wymienić się informacjami, aby wzmocnić współpracę z samorządem. Na spotkaniu nie może zabraknąć również samorządowców i urzędników.

Gościem forum będzie między innymi Wojciech Kaczmarczyk, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Przekaże informacje o podejmowanych działaniach rządu wynikających z „Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, o którym możemy przeczytać na stronie pełnomocnika. Na spotkaniu będzie można zadawać pytania, a organizatorzy liczą na dyskusję. Przydatne informacje przekażą również m.in. przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów, świata nauki i mediów. Na placu przed budynkiem urzędu marszałkowskiego odbędzie się piknik obywatelski, na którym wystawcy ze spółdzielni socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej będą sprzedawać rękodzieło, produkty regionalne i wyroby własnej produkcji.

Formularz zgłoszeniowy online jest opublikowany na stronie www.pforzeszow.evenea.pl.

Należy rejestrować się do 19 września 2016, podając między innymi chęć wzięcia udziału w dyskusji panelowej. Rozmowy będą dotyczyć edukacji, ochrony zdrowia, współpracy z mediami oraz pięciu innych, równie ważnych obszarów działalności organizacji i samorządów.

Organizatorom zależy na wypracowaniu rekomendacji, które będą mogły posłużyć lepszej realizacji wyzwań, jakie stoją przed samorządowcami i liderami organizacji obywatelskich.

Pomysłodawcą i inicjatorem Forum jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, Oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Współorganizatorem jest Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego, której trzecia kadencja rozpoczęła się w kwietniu tego roku.

Jednym z celów działalności rady jest integracja stowarzyszeń i fundacji oraz wzmacnianie współpracy z samorządem wojewódzkim. Tego typu spotkania na poziomie wojewódzkim odbywają się niezwykle rzadko na Podkarpaciu, więc jest to niepowtarzalna okazja do poruszenia ważnych kwestii dla dalszego rozwoju województwa i wzmocnienia współpracy międzysektorowej mieszkańców z samorządowcami.

Warto zajrzeć także na stronę www.ngo.podkarpackie.pl, która ma służyć wymianie informacji między samorządem wojewódzkim a podkarpackimi stowarzyszeniami i fundacjami. Tam znajdziecie Państwo również bieżące informacje o działalności Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
(źródło: http://pforzeszow.evenea.pl/)

26.08.2016    NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ

19 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów wydane zostało w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Rozporządzenie zawiera w sumie 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy:

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 3 września 2016 r.

Opublikowane właśnie rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:

 • do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
 • do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).

Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz., 1300)