Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

WYBORY ŁAWNIKÓW

Informacja Prezydenta Miasta Mielca z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2016 – 2019

Prezydent Miasta Mielca informuje, że przystępuje się do wyboru
6 ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin
przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
(Dz. U. Nr 121, poz. 693);

–  Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 11 września
2017  r.

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych upływa 6 listopada 2017 r. 

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu pozostaną
bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
  w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 


Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
  w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane
  ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane
  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza,
  o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty
te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszty opłat za wydanie dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i  sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Karta zgłoszenia dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy
ul. Żeromskiego 26 w Biurze Rady Miejskiej (pok. 26) lub w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter budynku). Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl.http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/). Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Biuro Rady Miejskiej – pokój nr 26, tel. 17 788 85 95.

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca grudnia 2017 r.

Wykonujący Zadania i Kompetencje
Prezydenta Miasta Mielca
Jan Myśliwiec
Pierwszy Zastępca Prezydenta

Edward Tabor
Data publikacji: