Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych  

Godziny pracy Urzędu Miejskiego  

Porady i formularze urzędowe  

Wirtualny urząd  

Regulamin Organizacyjny UM  

Struktura organizacyjna UM  

Regulamin pracy UM  

Regulamin naboru w UM  

Ogłoszenia pracy UM  

Urbanistyka i Geodezja  

Inżynieria Miejska  

Podatki i finanse  

Inwestycje  

Adresy  


Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Mielcu

NIP, konta bankowe i adresy Urzędu Miejskiego i Gminy Miejskiej Mielec


Co jak i gdzie załatwić?
Dowód osobisty


Dowód osobisty bez opłat

Ustawą z 9 stycznia 2009 roku o zmiane ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (DzU z 2009 r. nr 39, poz. 306) została zniesiona opłata za wydanie nowego dowodu osobistego lub jego wymianę. Do tej pory opłata ta stanowiła dochód budżetu państwa i wynosiła 30 zł.UWAGA!

Osoby posiadające "książeczkowe dowody osobiste" oraz wyrabiające dowód osobisty po raz pierwszy do wniosku o wydanie dowodu osobistego muszą dołączyć:
 • skrócony odpis aktu urodzenia - osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński, a urodziły się poza Mielcem (panna, kawaler)
 • skrócony odpis aktu małżeństwa - osoby, które zawarły związek małżeński poza Mielcem
 • dwa zdjęcia - aktualne
Wniosek na wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.
Odbiór dowodu osobistego - osobiście.


Unieważnienia dowodów osobistych

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 195, poz. 1198) w istotny sposób znowelizowała ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.). Wprowadziła ona z dniem 01.01.2009 r. nową instytucję prawną, a mianowicie unieważniania dowodu osobistego z urzędu (art. 43 ustawy).

Od 1 stycznia 2009 r. posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
 2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości osoby,
 3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić w przypadku

 • zmiany danych w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie zobowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
 • w przypadku uszkodzenia lub okoliczności utrudniającej ustalenia tożsamości - niezwłocznie,
 • w przypadku upływu terminu ważności dokumentu nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.


Jeżeli tego nie zrobimy, urząd po 3 miesiącach unieważni nasz dokument. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą (którzy zgłosili wyjazd w ewidencji ludności) po 4 miesiącach.

Dowód osobisty podlega unieważnieniiu w przypadku:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 • z dniem zgonu jego posiadacza,
 • z dniem odbioru dowodu osobistego w miejsce poprzedniego,
 • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju),
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.Ochrona dokumentów tożsamości i danych osobowych obywateli

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostaną wykorzystane.

Co robić w przypadku utraty dowodu osobistego?

 • Niezwłocznie zawiadomić najbliższy organ gminy, a w przypadku utraty poza granicami kraju – polski urząd konsularny.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono go w wyniku kradzieży).

Dokument utracony zostanie unieważniony w systemie informatycznym SWDO, co daje gwarancję bezpieczeństwa obywatelowi, iż nie zostanie on wykorzystany m.in. do:

 • wyłudzenia pożyczki,
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy też zgłosić w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co powinno skutkować uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.
Do pobrania:
Wydawanie dowodów osobistych:
Uwagi ogólne:
 1. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się i zwraca wnioskodawcy
 2. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy (jeżeli jego złożenie w miejscu pobytu stałego nie jest możliwe)
 3. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty wydania zaś dowody wydane osobom małoletnim są ważne 5 lat. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia ważny jest na czas nieoznaczony
 4. O posiadaniu nowego dowodu osobistego podatnicy którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty
 5. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
  Złożenie podpisu na wydruku komputerowym w pokoju nr 6
  Odbiór dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
 6. W przypadku osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych, które nie mogą przybyć do Urzędu Miejskiego w Mielcu w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego - należy przygotować całą niezbędną dokumentację i zgłosić ten fakt pracownikowi Urzędu, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (nr telefonu 17/78 88 523 lub 17/78 88 526). Pracownik Urzędu dalszych czynności wymagających obecności Wnioskodawcy dokona w miejscu zamieszkania tej osoby po uprzednim umówieniu się na określony termin.
  Odbiór dowodu osobistego również może nastąpić w tej formie.Wydawanie dowodów osobistych - wymiana


 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
   (Prosimy o drukowanie wniosku, w miarę możliwości, obustronnie)


  2. Załączniki:

   • dwie jednakowe, aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm
    (fotografia aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
   • dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie
   • skrócony odpis aktu urodzenia - osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Mielcem
   • skrócony odpis aktu małżeństwa - osoby, które zawarły związek małżeński poza Mielcem
   • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby
 2. UWAGI:

  1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
  2. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
  3. Dowód osobisty podlega wymianie w razie:
   • zmiany danych osobowych (zmiany adresu, nazwiska)
   • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby
   • upływu okresu ważności dowodu osobistego
  4. W przypadku wymiany dowodu osobistego nie dołącza się aktów urodzenia i małżeństwa jeżeli dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego
  5. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
   Złożenie podpisu na wydruku komputerowym w pokoju nr 6
   Odbiór dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
  6. W przypadku osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych, które nie mogą przybyć do Urzędu Miejskiego w Mielcu w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego - należy przygotować całą niezbędną dokumentację i zgłosić ten fakt pracownikowi Urzędu, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (nr telefonu 17/78 88 523 lub 17/78 88 526). Pracownik Urzędu dalszych czynności wymagających obecności Wnioskodawcy dokona w miejscu zamieszkania tej osoby po uprzednim umówieniu się na określony termin.
   Odbiór dowodu osobistego również może nastąpić w tej formie.
Wydawanie dowodów osobistych - po raz pierwszy


 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
   (Prosimy o drukowanie wniosku, w miarę możliwości, obustronnie)


  2. Załączniki:

   • dwie jednakowe, aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm
    (fotografia aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
   • skrócony odpis aktu urodzenia - osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Mielcem
   • skrócony odpis aktu małżeństwa - osoby, które zawarły związek małżeński poza Mielcem
   • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby
 2. UWAGI:

  1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
  2. Osobie małoletniej która nie ukończyła 13 roku życia dowód osobisty może być wydany na uzasadniony wniosek obojga rodziców lub opiekunów złożony przez nich osobiście.
   • Odstępuje się od wymogu obecności obojga rodziców w momencie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia jednak w przypadku gdy:
    • z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie nie przysługuje jednemu z rodziców
    • jedno z rodziców przebywa za granicą, wtedy zgoda rodzica o wydanie dowodu osobistego dla dziecka potwierdzona jest przez Konsulat lub Ambasadę RP.
  3. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek na dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek. Odbierają dowód osobiście, obecność w/w osób nie jest wymagana
  4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
   Złożenie podpisu na wydruku komputerowym w pokoju nr 6
   Odbiór dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
  5. W przypadku osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych, które nie mogą przybyć do Urzędu Miejskiego w Mielcu w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego - należy przygotować całą niezbędną dokumentację i zgłosić ten fakt pracownikowi Urzędu, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (nr telefonu 17/78 88 523 lub 17/78 88 526). Pracownik Urzędu dalszych czynności wymagających obecności Wnioskodawcy dokona w miejscu zamieszkania tej osoby po uprzednim umówieniu się na określony termin.
   Odbiór dowodu osobistego również może nastąpić w tej formie.
Wydawanie dowodów osobistych - utraconych


 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
   (Prosimy o drukowanie wniosku, w miarę możliwości, obustronnie)


  2. Załączniki:

   • dwie jednakowe, aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm
    (fotografia aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
   • skrócony odpis aktu urodzenia - osoby, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Mielcem
   • skrócony odpis aktu małżeństwa - osoby, które zawarły związek małżeński poza Mielcem
   • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby
 2. UWAGI:

  1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
  2. W przypadku utraty dowodu osobistego nie dołącza się aktów urodzenia i małżeństwa jeżeli dane osobowe wnioskodawcy zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego
  3. Osoba która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana powiadomić o tym najbliższy organ gminy. Na potwierdzenie faktu utraty dowodu osobistego otrzymuje zaświadczenie które ważne jest do czasu otrzymania nowego dowodu osobistego.
  4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
   Złożenie podpisu na wydruku komputerowym w pokoju nr 6
   Odbiór dowodu osobistego w Biurze Obsługi Mieszkańca
  5. W przypadku osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych, które nie mogą przybyć do Urzędu Miejskiego w Mielcu w celu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego - należy przygotować całą niezbędną dokumentację i zgłosić ten fakt pracownikowi Urzędu, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie (nr telefonu 17/78 88 523 lub 17/78 88 526). Pracownik Urzędu dalszych czynności wymagających obecności Wnioskodawcy dokona w miejscu zamieszkania tej osoby po uprzednim umówieniu się na określony termin.
   Odbiór dowodu osobistego również może nastąpić w tej formie.


Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2015
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy