Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Sesje Rady Miejskiej

mielec.tv

XXXV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 22.06.2017

Mielec,  2017 – 06 – 06                                

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXV sesję Rady Miejskiej w dniu  22 czerwca (czwartek) br. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mielca za 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Mielca absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Mielca za 2016 r.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 9  Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu.
 9. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     Marian Kokoszka  

 

Podstawa prawna do urlopowania:
art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

mielec.tv

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.06.2017

 

 

Mielec, 02 czerwca 2017 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

 

XXXIV  sesję Rady Miejskiej w dniu 09 czerwca  (piątek) br. o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec .
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Mielec za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 1. Sprawozdanie z Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 1. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

         Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu

        Marian Kokoszka

 

Podstawa prawna do urlopowania:

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)

 

mielec.tv

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 26.04.2017

Mielec, 18 kwiecień 2017 r.                      

 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXIII  sesję Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia  (środa) br. o godz. 09.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miejskiej Mielec do Międzyresortowego Programu Bezemisyjnego Transportu Publicznego, realizowanego w ramach rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat, stanowiących dochód Gminy Miejskiej Mielec, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych znajdujących się przy drogach publicznych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miejską Mielec, w związku ze świadczeniem usług w zakresie regularnego przewozu osób na trasach przebiegających przez jej obszar.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.
 1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu za 2016 rok.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za 2016 rok z prognozą na rok i dwa lata po ocenie.
 1. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                                Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                               Marian Kokoszka

mielec.tv

XXXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.03.2017

Mielec, 16 marca 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

 XXXII  sesjęRady Miejskiej w dniu 28 marca (wtorek) br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., poprzez ustanowienie nowych udziałów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.*

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Mielec w sprawie realizacji zadania publicznego dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4 a.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy.

11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.:”Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na lata 2016-2017”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Centrum Kultury w Mielcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2017 rok.

14. Sprawozdanie z realizacji Programu Mielecka Karta Rodziny Trzy Plus za 2016 rok.

15. Informacja z realizacji Programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+ za 2016 rok.

16. Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016.

17.  Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie sesji.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                   Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016 r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

 

 

 

*Załączniki do projektu uchwały przekazane na płycie CD.

mielec.tv

XXXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 6.03.2017

Mielec, 27 lutego 2017 r.                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXXI  sesję Rady Miejskiej w dniu 6 marca (poniedziałek) br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalenia składów osobowych Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 9. Zamknięcie sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                   Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                     Marian Kokoszka

mielec.tv

XXX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 9.02.2017

Mielec, 01 lutego 2017 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

XXX  sesję Rady Miejskiej w dniu 09 lutego (czwartek) br. o godz. 09.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 – 2043 (projekt uchwały).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok (projekt uchwały).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego (projekt uchwały).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia XI. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca (projekt uchwały).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu (projekt uchwały).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu (projekt uchwały).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca – gazociąg wschód (projekt uchwały).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (projekt uchwały).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe (projekt uchwały).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Miasta Mielca dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (projekt uchwały).
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w Mielcu, utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Mielcu i zapewnienia wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Mielec (projekt uchwały).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy istniejącej ulicy wewnętrznej w Mielcu, na działce nr 914/14 (obręb 2 – Osiedle) (projekt uchwały).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy wewnętrznej istniejącej w Mielcu, na działce nr 619/3 (obręb 6- Wojsław) (projekt uchwały).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego parku, na części działki nr 1477/1 (obręb 2 – Osiedle) w Mielcu, pomiędzy ulicami: Kusocińskiego, Staffa i Solskiego (projekt uchwały).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącego skweru w Mielcu u zbiegu ulic: Wąskiej i Nowy Rynek (projekt uchwały).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla istniejącej ulicy w Mielcu stanowiącej przedłużenia ulicy COP-u do ul. Wojska Polskiego (projekt uchwały).
 20. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności (projekt uchwały).”
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (projekt uchwały).
 22. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie sesji.

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

mielec.tv

XXIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 29.12.2016

Mielec, 21 grudnia 2016 r.


Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXIX  sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia (czwartek) br. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 rok (projekt uchwały).
 3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2016-2020 (projekt uchwały)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 (projekt uchwały)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu prowadzenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Mielec oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 (projekt uchwały)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli miejskich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/249/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2009 r w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie zarządzania drogą wojewódzką nr 984 na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z Alejami Jana Pawła II do skrzyżowania z ul.Sienkiewicza w Mielcu (ul.Legionów, ul.Rynek i ul.Mickiewicza) (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały).
 10. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

mielec.tv

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 19.12.2016

Mielec, 1 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

XXVIII  sesję Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia (poniedziałek) br.o godz. 09.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (projekt uchwały).
 1. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Mielca na 2017 rok (projekt uchwały).
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017-2043.  Projekt uchwały : cz.I, cz.II, cz.III, cz.IV, cz.V
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego (projekt uchwały).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2016 r (projekt uchwały).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu i nadania jednostce statutu (projekt uchwały).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu (projekt uchwały).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy COP-u do ulicy Wojska Polskiego w Mielcu (projekt uchwały).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  z Gminą Miasto Rzeszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 (projekt uchwały).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (projekt uchwały).
 11. Zapytania i wolne wnioski. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna do urlopowania:                                                  Przewodniczący

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                                        Rady Miejskiej

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Dz.U.z 2016r. poz.446 z późn.zm)                                                    Marian Kokoszka

mielec.tv

XXVII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.11.2016

Zaproszenie na XXVII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. Św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXVI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 10.11.2016

Zaproszenie na XXVI sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 10.11.2016 r. (czwartek) o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w sali im. św. Jana Pawła II.

mielec.tv

XXV Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 28.10.2016

Zaproszenie na Uroczystą XXV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 28.10.2016 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej im.M.Karłowicza w Mielcu ul.Kościuszki 10.

mielec.tv

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 20.10.2016

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 20.10.2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 15.09.2016

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 15.09.2016 r. (czwartek) o godz. 9.30 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

mielec.tv

XXII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 23.06.2016

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 23.06.2016 r. (czwartek) o godz.9.30 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zaproszenie na XXII nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 16.06.2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06.06.2016 cz. I

mielec.tv

XXI sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 06 06 2016 cz. II

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 06.06.2016 r (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27.04.2016

Zaproszenie na XX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 27.04.2016 r (środa) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XIX sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 18.03.2016

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Miejskiej w Mielcu, która odbędzie się 18.03.2016 r (piątek) o godz.10.00 w sali sesyjnej im. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu.

mielec.tv

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mielcu z dn. 4.02.2016