Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Aktualne  

Rozstrzygane  

Archiwum  IM.7021/07/11Mielec, dnia 05.01.2011 r.


GMINA MIEJSKA MIELEC
39-300 MIELEC, woj. podkarpackie
ul. Żeromskiego 26
tel. 017 788 85 00


ogłasza


Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E


dotyczące przedsięwzięcia - "budowa wału przeciwpowodziowego dla rzeki Wisłoki na terenie osiedla Rzochów w Mielcu oraz Rzemień w m. Przecław"


 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  1. Polegający na opracowaniu dla przedsięwzięcia - "budowa wału przeciwpowodziowego dla rzeki Wisłoki na terenie osiedla Rzochów w Mielcu oraz Rzemień w m. Przecław":
   • karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r., poz. 1227 z póź. zmian.), wraz z niezbędnymi złącznikami do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
   • raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r., poz. 1227 z póź. zmian.), oraz warunkami RDOŚ i SANEPID,
  2. W przypadku braku wymagalności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedmiot zamówienia będzie ograniczony do wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  Karty informacyjnej przedsięwzięcia: 15.03.2011 r.,
  Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku wymagalności) na dzień 31.08.2011 r.
 3. Okres gwarancji ...... .. ...... ...................... .. .... ... .. ....... ... ... ... .. ....... .. ..... .. ... ..
 4. Warunki płatności :
  Płatności częściowe, oddzielnie dla każdej części zamówienia.
  Przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
 5. Inne istotne warunki zamówienia
  Wykonawca w ramach przygotowania zlecenia przeprowadzi niezbędne badania i prace terenowe.
  Wykonawca dostarczy trzy egzemplarze drukowane ww. dokumentacji oraz wersję elektroniczną.
 6. Wymagania jakie powinni spelniać wykonawcy zamówienia
  Doświadczenie w zakresie wykonywania tego typu dokumentacji, tj.: Karty informacyjnej przedsięwzięcia
  Raportu oddziaływania przedsięwzięcia - potwierdzone trzema referencjami.
 7. Kryterium oceny ofert - cena 100%, inne .... .. ...... ...... %
 8. Sposób przygotowania oferty:
  1. ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku "Oferta"
  2. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną
  3. w przypadku przesłania oferty w formie listowej, na kopercie należy umieścić napis:
   "Oferta na wykonanie dokumentacji środowiskowej"
  4. do formularza ofert należy dołączyć:
   referencje
 9. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.01.2011 r. w formie:
  pisemnej (osobiście , listownie) na adres: Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26; 39-300 Mielec
 10. Uwagi:
  • Przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
  • Zamawiający dysponuje "Studium programowo - przestrzenne wraz z koncepcją rozwiązań technicznych zabezpieczenia przed powodzią osiedla Rzochów w Mielcu, na terenie Gminy Miejskiej Mielec, woj. podkarpackie" zawierającym Rozpoznanie przyrodnicze i sozologiczne .
  • Rejon inwestycji znajduje się na terenie proponowanego obszaru Natura 2000 "Dolna Wisłoka z Dopływami " (PLH180053).
Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy