Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Regulamin programu – “Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

Podstawowe informacje dotyczące Programu priorytetowego
“Czyste Powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko.

Do projektu można kwalifikować koszty poniesione od  01.01.2018  r.  do  30.06.2029  r.,  z  zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie  nie  zostało  zakończone  przed  dniem  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie, przy czym:

 • Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony najpóźniej 12 miesięcy od daty poniesienia pierwszego wydatku, który chcemy ująć w projekcie.
 • Zakończenie przedsięwzięcia to zakończenie wszystkich prac objętych umową  o  dofinansowanie,  pozwalające  na  prawidłową  eksploatację  zamontowanych urządzeń  oraz  –  jeśli  dotyczy  –  gwarantujące  dotrzymanie  przez  modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia  wynosi  do  24  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029  r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł, a maksymalna 53 tys. zł. Prace związane z poprawą efektywności energetycznej nieruchomości mogą być droższe, niż 53 tys. zł, ale dofinansowanie/pożyczka mogą być udzielone w odpowiednim procencie tylko do tej wartości.

W  przypadku  instalacji  indywidualnego  źródła  ciepła realizacja  inwestycji  może  być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. Warunkiem montażu kotła opalanego węglem jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu. Obowiązek przeprowadzenia analizy leży po stronie Wnioskodawcy (właściciela nieruchomości)

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (faktury, rachunki, umowy na realizację) powinny być wystawione imiennie na Wnioskodawcę.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wnioskodawca ma obowiązek zgromadzić min. 3 oferty cenowe dotyczące danego produktu/prac i wybrać najtańszą z nich. Ofertą może być np. pisemna, indywidualna wycena sporządzona przez sprzedawcę, wydruk ze strony internetowej – w przypadku zakupu bez montażu.

Przyznane dofinansowanie stanowi dochód i jest objęte podatkiem.

Poziom dofinansowania:

Grupa Kwota miesięcznego dochodu na osobę – liczona tak, jak do 500+ Procent dotacji Pożyczka
Uzupełnienie do wartości dotacji Pozostałe koszty kwalifikowane
I Do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601-800 do 80% do 20% do 100%
III 801-1 000 do 70% do 30% do 100%
IV 1 001-1 200 do 60% do 40% do 100%
V 1 201-1 400 do 50% do 50% do 100%
VI 1 401-1 600 do 40% do 60% do 100%
VII Powyżej 1 600 do 30% do 70% do 100%

Jakie działania są możliwe do dofinansowania w ramach „Czystego powietrza”:


 1. Nowe źródło ciepła (piec)

Zakup i montaż nowego źródła ciepła możliwy jest tylko dla:

– istniejących nieruchomości, które obecnie ogrzewane są piecami na paliwa stałe (np. kotłami na węgiel, kotłami na biomasę, piecami kaflowymi, kominkami, piecami wolnostojącymi typu „koza” lub trzonami kuchennymi). Jeśli w danej nieruchomości funkcjonują dwa systemy (np. kocioł na węgiel i piec kaflowy) to wymianie może podlegać jeden z nich, a drugi należy zlikwidować.

 oraz

– budynków nowobudowanych, w których nie ma zamontowanego źródła ciepła.

Zgodnie z „Zasadami udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze, pkt. 1 ppkt. 6) „Warunkiem koniecznym dofinansowania jest wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na potrzeby c.o. lub c.w.u. i c.o.…”

W ramach programu kwalifikowane będą:

 • kotły na paliwa stałe (węgiel lub biomasa) posiadające pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru. Kocioł musi spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej oraz wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń, tzw. ECODESIGN (odpowiednie certyfikaty lub etykiet klasy energetycznej). Kotły nie mogą mieć rusztu awaryjnego.

Maksymalny koszt kwalifikowany za zakup i montaż kotła to 20 000 zł

 • węzły cieplne posiadające pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru oraz posiadające nominalną sprawność wymiany energetycznej co najmniej 98%

Maksymalny koszt kwalifikowany za węzeł cieplny to 10 000 zł

 • systemy ogrzewania elektrycznego posiadające pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru

Maksymalny koszt kwalifikowany za system ogrzewania elektrycznego to 10 000 zł

 • kotły olejowe posiadające pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru, spełniające w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.

Maksymalny koszt kwalifikowany za kocioł olejowy z systemem odprowadzania spalin i zbiornikiem na olej to 15 000 zł.

Dodatkowo w ramach przyłącza i instalacji wewnętrznej można zakwalifikować do 5 000 zł.

 • kotły gazowe kondensacyjne posiadające pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru, spełniające w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A.

Maksymalny koszt kwalifikowany za kocioł gazowy kondensacyjny z systemem odprowadzania spalin i zbiornikiem na gaz to 15 000 zł.

Dodatkowo w ramach przyłącza i instalacji wewnętrznej można zakwalifikować do 5 000 zł.

 • pompy ciepła powietrzne lub odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami posiadające pisemną gwarancję producenta/wykonawcy w zakresie jakości towaru, spełniające w odniesieniu do ogrzewanych pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Maksymalny koszt kwalifikowany za pompę ciepła powietrzną to 30 000 zł, a za pompę odbierającą ciepło z gruntu lub wody to 45 000 zł

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu detalicznego, posiadać deklarację zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenie „CE” lub „B”) oraz muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

W przypadku domów nowo budowanych koszty te są kwalifikowane tylko w przypadku spełnienia wymagań dla przegród określonych  w  rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury  z dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku  oraz pod warunkiem poniesienia kosztów do 31 grudnia 2019 r.

 1. Docieplenie domu

Kwalifikowane są koszty docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi oraz koszty docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego,  w  tym:  ścian  zewnętrznych,  ścian  zewnętrznych  piwnic ogrzewanych,  dachów, stropodachów,  stropów  nad  przejazdami,  podłóg  na gruncie. Dopuszcza się docieplenie ściany fundamentowej poniżej poziomu terenu, stykającej się z gruntem, w celu zabezpieczenia ściany przed zawilgoceniem i utratą ciepła z pomieszczeń ogrzewanych  do  gruntu oraz  w uzasadnionych przypadkach, docieplenie  pozostałych  przegród  zewnętrznych  (np.  ściany  kolankowe)  dla zachowania ciągłości docieplenia.

Zakres prac termoizolacyjnych powinien być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych przegród zewnętrznych, okien  i  drzwi  zewnętrznych  nie  mogą  być większe  niż  wartości  Uc(max) od  dnia  31  grudnia  2020    r.  określone  w  ww.  rozporządzeniu. – W przypadku uzupełniania wniosku elektronicznie w formularzu pojawi się automatyczna wiadomość, jeśli dobrane parametry nie będą spełniały określonych wymagań. Wykorzystywane  wyroby budowlane  muszą posiadać  deklarację  zgodności  wyrobu  z dokumentem  odniesienia lub aprobatą techniczną.

 • W przypadku stosowania systemów ociepleń (zestaw wyrobów objętych jednym dokumentem odniesienia) montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie.
 • Ocieplenie przegród musi  obejmować  wszystkie  elementy,  wskazane  w przeprowadzonej uproszczonej  analizie  energetycznej  budynku  lub  audycie  energetycznym.

Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące są kwalifikowane do 150 zł za m2 powierzchni przegrody.

 1. Wymiana okien, okien balkonowych i bram garażowych w domach

Kwalifikowany jest koszt  wymiany  i  montażu  stolarki  zewnętrznej  w  tym: okien,  okien  połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrznych/garażowych. Stolarka okienna i drzwiowa powinna być montowana z wykorzystaniem poniższych zasad „ciepłego montażu”, o ile istnieją możliwości techniczne, m.in. poprzez: osadzenie okien i drzwi w warstwie ocieplenia, uszczelnienie  z  wykorzystaniem  taśmy,  folii  paroszczelnej  od  strony  wnętrza  domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Zakres prac termoizolacyjnych powinien być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych przegród zewnętrznych, okien  i  drzwi  zewnętrznych  nie  mogą  być większe  niż  wartości  Uc(max) od  dnia  31  grudnia  2020    r.  określone  w  ww.  rozporządzeniu. – W przypadku uzupełniania wniosku elektronicznie w formularzu pojawi się automatyczna wiadomość, jeśli dobrane parametry nie będą spełniały określonych wymagań.

Wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych są kwalifikowane do 700 zł za m2 powierzchni, a wymiana drzwi zewnętrznych, w tum bram garażowych do 2 000 zł za m2 powierzchni.

 1. Montaż / modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u

Koszt  montażu  lub  modernizacja  instalacji  wewnętrznych  ogrzewania  i ciepłej  wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi są kosztem kwalifikowanym. Wymagania dla izolacji termicznej rurociągów i armatury są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

 Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są kwalifikowane do 15 000 zł.

 1. Kolektory słoneczne i fotowoltaika

Zarówno instalacje kolektorów słonecznych, jak i instalacje fotowoltaiczne mogą być finansowane tylko i wyłącznie w postaci pożyczki. Instalacje muszą spełniać następujące wymagania:

Kolektory słoneczne:

Instalacja  ma  służyć  do  ogrzewania  wody  użytkowej  albo do  ogrzewania  wody  użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Kolektory słoneczne muszą posiadać:

 • certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy –

kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub

 • europejski znak jakości  „Solar  Keymark”,  nadane  przez  właściwą  akredytowaną  jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kolektory słoneczne są kwalifikowane do 8 000 zł za zestaw.

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą:

 • PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub
 • PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe  naziemne  moduły  fotowoltaiczne  (PV)  –  Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”,  lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Certyfikat zgodności inwertera  z  normą  PN-EN  50438 Wymagania  dla  instalacji mikrogeneracyjnych  przeznaczonych  do  równoległego  przyłączenia  do  publicznych  sieci certyfikują oraz posiadać oznakowanie CE. W przypadku certyfikatu wystawionego w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe.
 • Moduły fotowoltaiczne oraz  inwertery  muszą  posiadać  pisemną  gwarancję  producenta w zakresie jakości towaru:
 • Instalacja powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest kwalifikowana do 30 000 zł za zestaw.

W przypadku domów nowo budowanych koszty te są kwalifikowane tylko w przypadku:

– zakupu i montażu źródła ciepła spełniającego wymogi programu, chyba, że takie źródło już jest zainstalowane,

– spełnienia wymagań dla przegród określonych  w  rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury  z dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020.

– finansowanie TYLKO w formie pożyczki.

 1. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Koszt zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

 • graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła -Procedury  badawcze  wyznaczania wydajności  urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
 • maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,
 • wyposażenie w układ  automatyki  sterującej  umożliwiającej  dostosowanie  wydajności do aktualnych potrzeb.

Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła jest kwalifikowana do 10 000 zł za zestaw.

Mikołaj Kopeć
Data publikacji: