Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna

Pomoc społeczna
Caritas

przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy

adres: ul. ks. Arczewskiego
tel.: (+48) 17 586 22 62

 • jadłodajnia "Caritas" - al. Niepodległości 5
Caritas

przy parafii Trójcy Świętej

adres: ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego
tel.: (+48) 17 585 31 61
Caritas

przy parafii św. Mateusza

adres: ul. Hetmańska 34
tel.: (+48) 17 586 22 28

 • jadłodajnia "Caritas" - ul. Kilińskiego 17, tel.: 17 586 26 35
Dom Dziennego Pobytu

dla osób w wieku emerytalnym oraz inwalidów niepracujących

adres: ul. Kocjana 15
tel.: (+48) 17 582 72 60
Dom Pomocy Społecznej

o zasięgu ponadlokalnym - obejmuje pomocą osoby starsze i niepełnosprawne fizycznie, zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych

adres: ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 16
tel.: (+48) 17 788 84 00
fax: (+48) 17 788 84 01, (+48) 17 788 84 02 (dyrektor)
e-mail: dompomocy@emil.tnp.pl
www: www.dpsmielec.emil.tnp.pl
Fundacja "S.O.S. Życie"

adres: ul. Wrzosowa 16
tel.: (+48) 17 788 66 30

 • mammografia
 • Klub Amazonek
Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia "Źródełko"

Więcej informacji o fundacji

adres: ul. Łukasiewicza 1c
tel. kom.: 602 596 957 (prezes fundacji)
www: www.fundacjazrodelko.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkami GKRPA są specjaliści z zakresu: medycyny, terapii uzależnienia, pedagogiki, profilaktyki oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mielcu, Rady Miejskiej, ruchu Anonimowych Alkoholików, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji. Komisja m.in. prowadzi działania kontrolne w zakresie prawidłowości sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Decyzję o obowiązku poddania się leczeniu podejmuje sąd rejonowy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Prokuratury Rejonowej. Pismo z wnioskiem o rozpatrzenie opisanej w nim sprawy można złożyć osobiście lub przesłać pod niżej podany adres. Szczegółowe informacje na temat działania komisji można uzyskać w godzinach pracy urzędu.


adres: ul. Żeromskiego 23 pok. 3
9
tel.: (+48) 17 788 86 06, (+48) 17 788 85 75
Klub Młodzieżowy "Cyranka"

Placówka wsparcia dziennego. W klubie spotyka się młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem działalności jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie sportowych zainteresowań i umiejętności.

adres: ul. Cyranowska 66

Placówka czynna w poniedziałki, środy i czwartki, w godz. 16.00 - 19.00

Osoba do kontaktu: Dorota Koza, tel. kom. 507 373 799

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają wsparcia rodzinom i osobom w szczególności z powodu: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych), alkoholizmu lub narkomanii, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w przygotowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

adres: ul. Łukasiewicza 1c
tel.: (+48) 17 583 77 18, (+48) 17 583 77 19, (+48) 17 583 55 56
fax: (+48) 17 581 02 80
tel./fax: (+48)

 • MOPS Rejon 1
  (osiedla: Kościuszki, Kilińskiego, Wojsław i Rzochów)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel./fax: 17 581 82 66

 • MOPS Rejon 2
  (osiedla: Niepodległości, Cyranka, Kazimierza Wielkiego i Żeromskiego)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 17 581 82 61, 17 581 82 61,  17 581 82 63

 • MOPS Rejon 3
  (osiedla: Kopernika, Kusocińskiego, Żeromskiego i Wolności)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 17 581 82 67,  17 581 82 71

 • MOPS Rejon 4
  (osiedla: Dziubków, Szafera i Smoczka)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 17 581 82 62,  17 581 82 67

 • MOPS Rejon 5
  (osiedla: Lotników i Borek)
  ul. Łukasiewicza 1c
  tel.: 17 581 82 64

 • Pracownicy - usługi opiekuńcze
  ul. Łukasiewicza 1c, pok. 36
  tel.: 17 581 02 96

 • Pracownicy - bezdomność
  ul. Łukasiewicza 1c, pok. 36
  tel.: 17 581 02 96

 • Pracownicy - domy pomocy społecznej
  ul. Łukasiewicza 1c, pok. 36
  tel.: 17 581 02 96
  tel.: 17 581 82 67 - pok. 7
  tel.: 17 581 82 70 - pok. 10
Godziny przyjęć interesantów:
 • 
poniedziałek godz. 8.00 - 10.45 i 14.00 - 16.00
 • wtorek, środa, czwartek godz. 7.15 - 10.45 i 14.00 - 15.15
 • piątek godz. 7.15 - 10.45
Osiedlowa Świetlica dla Dzieci i Młodzieży

Mielec-Rzochów

adres: Rynek Rzochowski

czynna: środa, piątek, sobota godz. 1700 - 2000
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest placówką Urzędu Miejskiego. Prowadzi działalność profilaktyczną i terapeutyczną skierowaną do młodzieży i dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, niesie pomoc członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tym rodzinom, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychologiczna

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 17 583 40 00 (czynny w godzinach działalności Ośrodka)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

adres: ul. Wyspiańskiego 6
tel.: (+48) 17 788 49 78
Poradnia Specjalistyczna "Arka"

Zatrudnia specjalistów: prawnik świecki, prawnik ksiądz, psycholog, duszpasterz, doradca ds. rodziny, doradca ds. wychowania, doradca ds. uzależnień alkoholowych, doradca ds. sekt, lekarz, logopeda.

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 17 773 08 09

Godziny pracy poradni:
poniedziałek, czwartek, piątek godz. 17.00 - 19.00, wtorki i środy godz. 17.00 - 20.00
Poradnia Uzależnień

adres: ul. Curie-Skłodowskiej 10 (parter)
tel.: (+48) 17 586 30 71
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

adres: ul. Żeromskiego 34

tel.: (+48) 17 780 04 70
fax: (+48) 17 780 04 73
Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta

adres: ul. Sandomierska 19
tel.: (+48) 17 586 22 52
Środowiskowy Dom Samopomocy (typ A i B)


ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. ŚDS jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 


adres: ul. Biernackiego 4a
tel.: (+48) 17 583 58 87
e-mail: sds_mielec@interia.pl
www: www.sdsmielec.cba
Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"

Celem stowarzyszenia jest promowanie postaw społecznych wpływających na zachowanie zdrowia i życia w trzeźwości osób dorosłych. Stowarzyszenie realizuje wiele programów profilaktycznych, informacyjnych i psychoedukacyjnych, m.in. dla młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.

adres: ul. Chopina 8 - I piętro
tel.: (+48) 17 583 40 00 (w godzinach dyżurów)

Dyżury członków zarządu stowarzyszenia: każda środa godz. 18.00 - 20.00
Świetlica Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii Ducha Świętego


czynna: w trakcie roku szkolnego poniedz. – piątek w  godz. 13.00 - 17.00 w okresie wakacji i ferii zimowych
poniedz. – piątek w  godz. 10.00 - 14.00
Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza TPD w Mielcu

adres: ul. Chopina 8
tel.: (+48) 17 583 66 21

czynna: poniedziałek - piątek w ciągu roku szkolnego w godz. 12.00 - 18.00,
w okresie ferii zimowych i wakacji w godz. 8.00 - 14.00

Filie:
 • adres: ul. Botaniczna 1
  tel.: 17 788 96 91
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00

 • adres: ul. Warneńczyka 3
  tel.: 17 582 58 47
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 12.00 - 18.00

 • adres: ul. MMR 18/1
  czynna: poniedziałek - piątek godz. 13.00 - 15.00
Świetlica Profilaktyczno-Wychowacza

adres: ul. Botaniczna 1
tel.: (+48) 17 788 96 91

czynna: poniedziałek - piątek godz. 1200 - 1800

Filia
adres: ul. Warneńczyka 3
tel.: 17 582 58 47
czynna: poniedziałek - piątek godz. 1200 - 1800
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DT

adres: ul. ks. Arczewskiego 5a
tel.: (+48) 17 586 22 62 wew. 218

czynna: poniedz. - piątek godz. 1100 - 1600
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
Caritas DT "LUMEN" - Parafia Św. Mateusza


adres: ul. Bł. Ks. Sitki 3

czynna: wtorek - czwartek - piątek godz. 1500 - 1800
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

adres: ul. Mickiewicza 51
tel.: (+48) 17 586 35 92

 • świetlica profilaktyczno-wychowawcza - ul. Chopina 20
 • świetlica profilaktyczno-wychowawcza - ul. Pisarka 16a
Warsztat Terapii Zajęciowej

dla osób niepełnosprawnych objętych rehabilitacją zawodową i społeczną

adres: ul. Kocjana 15
tel.: (+48) 17 585 25 80Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy