Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Podatki i opłaty lokalne

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

osoba prawna:

podatek od nieruchomości

podatek rolny, leśny

podatek od środków transportowych

odroczenia, umorzenia

osoba fizyczna:

podatek od nieruchomości, rolny, leśny

podatek od środków transportowych

odroczenia, umorzenia

pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

zaświadczenia

terminy płatności

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

Uchwały podatkowe na 2018 rok:

Uchwała Nr XL/385/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XL/387/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku

Uchwała Nr XL/389/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatki rolnego za 2018 rok

Uchwała Nr XL/388/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVIII/331/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Jeżeli jesteś osobą prawną i chcesz

∙ złożyć lub zmienić deklarację podatnika dotyczącą podatku od nieruchomości, powierzchni gruntu, budynków, wartości budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą: zgłoś się do pokoju nr 36 (drugie piętro) z wypełnioną deklaracją na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem do deklaracji DN-1 podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu : 17 788 85 33

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1  wraz z złącznikiem
dokument w formacie MS Word *.docx
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Uchwała Nr XL/386/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr XL/385/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XL/387/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku 

∙ złożyć lub zmienić deklarację dotyczącą podatku rolnego lub leśnego: zgłoś się do pokoju nr 35 (drugie piętro) z wypełnioną deklaracją na podatek rolny lub leśny podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 17 788 85 32

Deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikiem
dokument w formacie *.docx
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Deklaracja na podatek leśny DL-1  
dokument w formacie MS Word *.doc
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Uchwała Nr XL/390/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 

 

Uchwała Nr XL/391/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 

 

Jeśli chcesz

∙ ustalić lub naliczyć podatek od środków transportowych: zgłoś się do pokoju nr 36 (drugie piętro) z umową kupna i dowodem rejestracyjnym wydanym przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu, gdzie należy wypełnić Deklarację DT 1i załącznik DT 1 na powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 17 788 85 33.

Deklaracja DT-1
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

dokument interaktywny Adobe Acrobat – .pdf

Załącznik do deklaracji DT-1   
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

dokument interaktywny Adobe Acrobat – .pdf

 

Uchwała Nr XL/388/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

 

Jeśli jesteś osobą prawną i zamierzasz

∙ ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku wypełniony wniosek (Wzór nr 4.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę wypełniony wniosek (Wzór nr 5.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wypełniony wniosek (Wzór nr 6.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

Jeśli zamierzasz

∙ zwrócić się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wypełniony wniosek z wyczerpującym przedstawieniem stanu faktycznego oraz własnym stanowiskiem w sprawie, której wniosek dotyczy złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 26
(I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wniosek na adres urzędu. Opłatę skarbową w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli potrzebujesz

∙ zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, stwierdzające stan zaległości podatkowych, potwierdzające stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji podatkowej, zezwolenie na wykreślenie hipoteki, poświadczenie kwalifikacji rolniczych zgłoś się w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 26 z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub prześlij wniosek na adres urzędu.

Wysokość opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie o zaległościach (niezaleganiu) – 21 zł. Potwierdzenie stanu podatkowego z ewidencji, poświadczenie kwalifikacji rolniczych – 17 zł. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki – 82 zł.

∙ zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk RP-7) – dla jednostek: Samorządowe Centrum Kultury (dawny Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), Lokalny Dom Pomocy Społecznej (LDPS), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), Dom Dziennego Pobytu (DDP), Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), Żłobki, Urząd Miejski zgłoś się do pokoju nr 35 (drugie piętro) z podaniem lub prześlij je na adres urzędu. Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 17 788 85 39

 

Jeśli jesteś osoba fizyczną i chcesz:

∙ złożyć lub zmienić informację podatnika w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego dotyczącą powierzchni gruntu, lasu, budynków, wartości budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą: zgłoś się do pokoju nr 38 (drugie piętro) z wypełnioną informacją w sprawie podatku od nieruchomości podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu : 17 788 85 35,
∙ a jeśli jesteś rolnikiem (posiadasz ponad 1 ha fiz. gruntów lub przeliczeniowy) zgłoś się do pokoju nr 35 (drugie piętro) z wypełnioną informacją w sprawie podatku rolnego, leśnego podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 17 788 85 32

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1:
dokument w formacie MS Word *.doc
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1:
dokument w formacie *.docx
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1:
dokument w formacie MS Word *.doc
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

Uchwała Nr XL/386/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

Uchwała Nr XL/390/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

Uchwała Nr XL/391/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku

∙ Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku należy:

∙ w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. lub/i

∙ w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Zwrot podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w okresie:

∙ 1 kwietnia – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku wniosku złożonego w pierwszym terminie,

∙ 1 października – 31 października 2018 r. w przypadku wniosku złożonego w drugim terminie

∙ gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

Informacja pod numerem telefonu: 17 788 85 32

Uchwała Nr XL/389/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatki rolnego za 2018 rok

Obliczona stawka podatku rolnego na 2018 rok:

rejon: gospodarstwo rolne – 101,98 zł * 1 ha przeliczeniowy

rejon: nie stanowiący gospodarstwa rolnego – 203,95 zł * 1 ha fizyczny

Obliczona stawka podatku leśnego na 2018 rok:

43,35 zł * 1 ha

21,68 zł * 1 ha (lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zamierzasz

∙ ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku wypełniony wniosek (Wzór nr 1.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę wypełniony wniosek (Wzór nr 2.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wypełniony wniosek (Wzór nr 3.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i zamierzasz

∙ ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku wypełniony wniosek (Wzór nr 1.doc)złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę wypełniony wniosek (Wzór nr 2.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wypełniony wniosek (Wzór nr 3.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

 

 

Należności Gminy Miejskiej Mielec płatne są:

∙ podatek od nieruchomości osób prawnych – na indywidualne konta,

∙ podatek rolny, leśny osób prawnych – Bank PKO BP SA Nr 41 1020 4391 0000 6402 0134 4118

∙ podatek od środków transportowych – na indywidualne konta,

∙ podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – na indywidualne konta podatników zgodnie z decyzjami wymiarowymi na 2018 rok,

∙ opłata skarbowa, pozostałe – Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681.

∙ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na indywidualne konta

 

Uwaga dla mieszkańców osiedla Rzochów

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny zbiera w terminach płatności inkasent ustalony uchwałą Rady Miejskiej:

Stefania Wydro, zam. Mielec ul. Wandy 3

 

Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

(osoby fizyczne)

Podatek od nieruchomości (łączne zobowiązanie pieniężne – podatek rolny, leśny, od nieruchomości):

I rata do 15 marca

II rata do 15 maja

III rata do 15 września

IV rata do 15 listopada

Podatek od środków transportowych:

I rata do 15 lutego

II rata do 15 września

 

Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

(osoby prawne)

Podatek od nieruchomości:

I rata do 31 stycznia

pozostałe do 15 każdego miesiąca

Podatek leśny:

15 każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych:

I rata do 15 lutego

II rata do 15 września

Podatek rolny:

I rata do 15 marca

II rata do 15 maja

III rata do 15 września

IV rata do 15 listopada

 

Korespondencję w zakresie podatków i opłat lokalnych należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Finansowy
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 26

e-mail: finanse@um.mielec.pl

e-mail: skarbnik@um.mielec.pl

Uchwały podatkowe na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/261/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/262/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/263/2016 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 roku

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – .doc
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – .pdf

Załącznik do deklaracji DN-1 – .doc
Załącznik do deklaracji DN-1 – .pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – .doc
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – .pdf

 

Uchwały podatkowe na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

UCHWAŁA NR XV/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – doc.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – pdf.

Załącznik do deklaracja DN-1 – doc.

Załącznik do deklaracja DN-1 – pdf.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – doc.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – pdf.