Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

OZE – WYNIKI NABORU

Informujemy, że w dniu 30.08.2017 r. na stronach Urzędu Marszałkowskiego zamieszczono informację o zatwierdzonych listach rankingowych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

Na konkurs przeznaczona została kwota 120 mln zł, aż 69 gmin z województwa podkarpackiego złożyło wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania wynosi ok. 565,4 mln zł i prawie pięciokrotnie przewyższa kwotę środków przeznaczonych na konkurs.

Gmina Miejska Mielec znajduje się obecnie na 35 miejscu listy rezerwowej. Wszystkie wnioski zostały ocenione w oparciu o następujące kryteria:

  • Efektywność kosztowa – kryterium premiuje projekty o najniższym koszcie całkowitym, który przypada na sumę mocy zainstalowanej wszystkich instalacji OZE, co oznacza, że wyżej punktowane były najtańsze instalacje kotły na biomasę, pompy c.w.u i kolektory słoneczne, a najniżej oceniane były najdroższe instalacje, tj. fotowoltaika i pompy c.o. W każdym projekcie wyliczono jaki jest koszt „wyprodukowania” 1 MW energii. Dla projektu Gminy Miejskiej Mielec efektywność kosztowa wyniosła 3 790 603,59 zł/MW, na podstawie wyceny poszczególnych instalacji (koszty zawierają już koszt montażu, podłączenia itp.):
Fotowoltaika (łącznie 422 instalacje)
2,16 kW (8 ogniw) 3,24 kW (12 ogniw) 4,32 kW (16 ogniw)
10 368 zł netto 15 552 zł netto 20 736 zł netto
 
Kolektory słoneczne (łącznie 67 instalacji)
3,24 kW (2 płyty) 4,86 kW (3 płyty) 6,48 kW (4 płyty)
9 900 zł netto 11 000 zł netto 13 400 zł netto
 
Pompa c.w.u o mocy 2,68 kW (łącznie 60 instalacji)
8 200 zł netto    
 
Pompy c.o i c.w.u (łącznie 28 instalacji)
Do 15 kW Powyżej 15 kW  
30 000 zł netto 36 000 zł netto  
 
Kocioł na biomasę (łącznie 9 instalacji)
Do 12 kW 13-20 kW 21-26 kW
14 000 zł netto 14 800 zł netto 15 600 zł netto

 

  • Moc zainstalowana – kryterium premiuje projekty o najwyższej mocy zainstalowanej z OZE. Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym w deklaracjach Mieszkańców w Gminie Miejskiej Mielec we wniosku o dofinansowanie ujętych zostało zainstalowanie 422 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,49 MW, 67 instalacji solarnych o łącznej mocy 0,29 MW, 60 powietrznych pomp ciepła do c.w.u o mocy 0,16 MW, 28 powietrznych pomp ciepła do c.o. i c.w.u o mocy 0,61 MW oraz 9 kotłów na biomasę o mocy 0,17 MW. Łączna moc zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie wyniosła więc 2,72 MW. Kryterium mocy zainstalowanej jest ściśle powiązane z kryterium efektywności kosztowej. Jeden piec na biomasę ma moc 26 kW przy kosztach 15 600 zł netto, aby osiągnąć te samą moc za pomocą ogniw fotowoltaicznych konieczne jest zainstalowanie 6 zestawów po 16 ogniw, co kosztowałoby 124 416 zł netto.

Podsumowując, tak jak w kryterium nr 1 najniżej oceniane były instalacje fotowoltaiczne, które z kolei z racji swej wydajności cieszyły się największym zainteresowaniem Mieszkańców.

  • Roczna redukcja ekwiwalentu CO2kryterium premiuje projekty, które umożliwiają jak największą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Po badaniach przeprowadzonych w ramach wstępnej weryfikacji technicznej dla zgłoszonej grupy mieszkańców wyliczono łączną redukcję ekwiwalentu na poziomie 1 317,92 ton ekwiwalentu CO2/ MWh.
  Emisja CO2 [tCO2/MWh] Razem
Instalacje fotowoltaiczne 1 170,64
Instalacje solarne 50,82
Pompy ciepła c.w.u. 2,59
Pompy ciepła c.o. i c.w.u. 21,92
Kotły na biomasę 71,95 1 317,92

 

Dla instalacji solarnych oraz pomp ciepła badane było obecne źródło ciepła, służące do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W wielu przypadkach był to gaz, który charakteryzuje się znacznie niższym wskaźnikiem emisji w stosunku do węgla (dla gazu jest to 0,0561 Mg CO2/GJ, węgiel ma 0,0961 Mg CO2/GJ).

Podsumowując, im więcej gospodarstw wykorzystujących obecnie węgiel jako źródło ciepła, tym wyższa ocena.

  • Liczba gospodarstw domowych – Kryterium premiuje projekty, których realizacja skutkować będzie jak największą liczbą gospodarstw domowych, w których zainstalowane będą mikroźródła OZE. W Gminie Miejskiej Mielec zakwalifikowanych zostało łącznie 540 gospodarstw domowych (zgodnie z definicją gospodarstwa podaną w regulaminie naboru). Dodatkowo osiągnięty został wskaźnik 10% liczby gospodarstw domowych objętych ubóstwem energetycznym, co umożliwiło nam prawdopodobnie pozyskanie w ramach kryterium 5 dodatkowych punktów.

Podsumowując, im więcej gospodarstw domowych, tym wyższa ocena.

  • Udział finansowy ostatecznych odbiorców wsparcia. Punkty w tym kryterium przydzielane były w następujący sposób:
Poziom udziału ostatecznych odbiorców wsparcia w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu Liczba punktów
Udział finansowy = 0% 0 p.
0%< udział finansowy <15% 5 p.
15%≤ udział finansowy <30% 10 p.
Udział finansowy ≥30% 15 p.

 

Podsumowując, im większy wkład finansowy mieszkańców, np. 30% zamiast 15%, tym więcej punktów. Gmina Miejska Mielec, wnioskując o 85% dofinansowanie dla Mieszkańców uzyskała w tym kryterium prawdopodobnie 10 punktów.

 

  • Gotowość do realizacji – kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji, które nie posiadają barier administracyjnych zagrażających wykonaniu – na 5 możliwych do uzyskania punktów Gmina Miejska Mielec prawdopodobnie zdobyła w tym kryterium maksymalną punktów.

 

  • Zgodność z planami gospodarki niskoemisyjnej – w ramach kryterium było oceniane, czy projekt stanowi element lub jest spójny z celami lokalnych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju OZE i efektywności energetycznej – Projekt składany przez Gminę Miejską Mielec jest wpisany do PGN i w związku z tym prawdopodobnie w kryterium otrzymał maksymalną liczbę punktów – 5 p.

Dla kryteriów przy których nie ma podanej ilości uzyskanych przez wniosek punktów, przyjęty przez Urząd Marszałkowski system oceny to tzw. metodologia z zastosowaniem przedziałów. Najpierw wszystkie wnioski zostały uszeregowane w ramach danego kryterium podlegającego ocenie od „najlepszego” do „najgorszego”, następnie dokonano podziału na równe co do zasady przedziały i nadano im daną liczbę punktów.

Nie otrzymaliśmy jeszcze pisemnego uzasadnienia oceny, ani informacji dotyczącej przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny punktów, a więc i liczba ostatecznie przyznanych punktów w poszczególnych kategoriach nie jest znana. Oczekujemy obecnie na informację w tej sprawie z Urzędu Marszałkowskiego.  Jednocześnie zaznaczamy, że powyższe kryteria są, zgodnie z Regulaminem Konkursu opracowanym przez Urząd Marszałkowski, jedynymi kryteriami oceny merytorycznej wniosków. W ramach konkursu jakość powietrza na terenie danej gminy nie stanowiła kryterium oceny. Lista rankingowa została utworzona na podstawie punktów przyznanych poszczególnym wnioskom w ramach oceny merytorycznej.

Wszystkie wpłacone przez Państwa środki są przechowywane na wyodrębnionym oprocentowanym koncie Gminy Miejskiej Mielec. Zgodnie z Regulaminem przyjmowania deklaracji…  (rozdział V punkt 4): „W przypadku niezakwalifikowania Projektu do dofinansowania, lub niepodpisania umowy o dofinansowanie wpłacone w pierwszej racie środki zostaną zwrócone po potrąceniu środków na opracowanie dokumentów technicznych i aplikacyjnych (18 450 zł podzielone na ilość osób wpisanych do Projektu).” W praktyce oznacza to potrącenie od każdego uczestnika ok. 42 zł (18 450 zł/444). Po doliczeniu uzyskanych odsetek, ostatecznie kwota 2 000 zł zostanie potrącona o ok 30 zł. Decyzja o zwrocie środków zostanie podjęta w momencie uzyskania szczegółowej informacji dot. uzyskanych przez nasz wniosek punktów oraz ostatecznej informacji z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej zwiększenia środków na projekty OZE.

 

Informacje dotyczące wyników naboru znajdują się pod linkiem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

Informacje dotyczące konkursu: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1065-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

Regulamin przyjmowania deklaracji… znajduje się pod linkiem: http://www.mielec.pl/wp-content/uploads/2017/02/Regulamin-aktualizacja-8.02.2017.pdf

Edward Tabor
Data publikacji: