Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Oświadczenia majątkowe  

Formularze oświadczeń majątkowych  

Wypełnianie oświadczeń majątkowych  


Oświadczenia majątkowe za rok 2002


USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.

(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

(...)

Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
 1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
 2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
 3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
 4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
 1. radny - przewodniczącemu rady gminy,
 2. wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 3. zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
(...)

Osoby, które złożyły oświadczenia majątkowe
do dnia 30.04.2003 r. wg stanu na 31.12.2002 r.


Miejska administracja samorządowa w Mielcu

 1. Ambroziak Marek
 2. Babula Marian
 3. Bargiel Wanda
 4. Bąbała Marek
 5. Bieniek Bogdan
 6. Brudniak Barbara
 7. Bryła Andrzej
 8. Chodorowski Janusz
 9. Ciepiela Grażyna
 10. Cyculeńko Zofia
 11. Czajka Zdzisław
 12. Czarny Bogusława
 13. Gałkowski Arkadiusz
 14. Godek Janusz
 15. Groele Rafał
 16. Grzech Barbara
 17. Jastrząb Adam
 18. Kamuda Jadwiga
 19. Kochanowska Bożena
 20. Korona Wacław
 21. Korzeń Wiesława
 22. Kozak Władysława
 23. Krupiński Edward
 24. Kuśnierz Krystyna
 25. Kwolek Ewa
 26. Mądry Anna
 27. Omyłka Jolanta
 28. Paprocki Marek
 29. Pęgiel Wiesława
 30. Rucka Urszula
 31. Rykowska Teresa
 32. Rzeźnik Stanisława
 33. Siemek Tadeusz
 34. Soja Wacław
 35. Stacho Lech
 36. Stachowicz Grażyna
 37. Tejchma Jacek
 38. Wacławska Małgorzata
 39. Wdowiarz Mieczysław
 40. Wiącek Waldemar
 41. Wilk Andrzej
 42. Witek Tadeusz
 43. Wójcik Barbara
 44. Zieliński Zbigniew


Rada Miejska w Mielcu

 1. Bieniek Władysław
 2. Cisło Krzysztof
 3. Czyrny Czesław
 4. Gajek Bogusław
 5. Kapinos Jan
 6. Kosiba Krzysztof
 7. Lorek Teresa
 8. Lubieniecka Małgorzata
 9. Łączak Kazimierz
 10. Matuszkiewicz Jacek
 11. Mojek Janusz
 12. Nowakowski Zdzisław
 13. Pacholec Waldemar
 14. Podpłomyk Krzysztof
 15. Skowron Andrzej
 16. Strugała Kazimierz
 17. Surowiec Dominik Lucjan
 18. Surowiec Lucjan Dominik
 19. Szot Leszek
 20. Tutro Barbara
 21. Winiarz Jerzy
 22. Wszołek Mieczysław
 23. Zawada Tadeusz

Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy