Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Oświadczenia majątkowe  

Formularze oświadczeń majątkowych  

Wypełnianie oświadczeń majątkowych  


Oświadczenia majątkowe za rok 2014


USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.

(tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

(...)

Art. 24h. 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
 1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
 2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
 3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,
 4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
 1. radny - przewodniczącemu rady gminy,
 2. wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
 3. zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
(...)Osoby, które złożyły oświadczenia majątkowe
do dnia 30.04.2015 r. wg stanu na 31.12.2014 r.


Rada Miejska w Mielcu

 1. Bieniek Bogdan
 2. Blicharczyk Jakub
 3. Cena Jakub
 4. Chodorowski Janusz
 5. Grzech Krystyna
 6. Kokoszka Marian
 7. Mieszkowski Stanisław Marek
 8. Pazdro Danuta
 9. Ryniewicz Mariusz
 10. Rzeszutek Romuald
 11. Rzeźnik Zbigniew
 12. Skowron Andrzej
 13. Stala Józef
 14. Surowiec Dominik Lucjan
 15. Szostak Krzysztof
 16. Totoń Kazimierz
 17. Tutro Barbara
 18. Wdowiarz Barbara
 19. Wdowiarz Mieczysław Józef
 20. Witek Józef
 21. Zalotyński Marek
 22. Zaskalski Józef
 23. Zemmel Andrzej


Miejska administracja samorządowa w Mielcu

 1. Ambroziak Marek
 2. Bargiel Wanda
 3. Bąbała Marek
 4. Budaj Bożena
 5. Chmaj Ryszard
 6. Ciepiela Grażyna
 7. Cieszyńska Grażyna
 8. Czajka Zdzisław
 9. Czarny Bogusława
 10. Dziaduła Jolanta
 11. Gałkowski Arkadiusz
 12. Garncarz Ewa
 13. Groele Rafał
 14. Jastrząb Adam
 15. Kochanowska Bożena
 16. Kołodziej Zygmunt
 17. Korbiel Wiesława
 18. Korona Wacław
 19. Korzeń Wiesława
 20. Kozdęba Daniel
 21. Krzyżewski Jacek
 22. Kuśnierz Krystyna
 23. Kwolek Ewa
 24. Lechocińska-Ciupa Teresa
 25. Maciuba Wojciech
 26. Majka Krystyna
 27. Markowska-Rzeźnik Jolanta
 28. Maziarz Bogusława
 29. Mądry Anna
 30. Myśliwiec Jan
 31. Paprocki Marek
 32. Pęgiel Wiesława
 33. Rucka Urszula
 34. Rybak Lidia
 35. Sablik Agnieszka
 36. Siemek Tadeusz
 37. Sikora Sylwia
 38. Skubisz Tadeusz
 39. Soja Wacław
 40. Stachowicz Grażyna
 41. Szczodry Monika
 42. Świstro Elżbieta
 43. Tejchma Jacek
 44. Toczyński Piotr
 45. Tychanowicz Grzegorz
 46. Wacławska Małgorzata
 47. Warzecha Daria
 48. Wiącek Waldemar
 49. Wilk Andrzej
 50. Wiszyńska Danuta
 51. Witek Tadeusz
 52. Wójcik Barbara
 53. Zieliński Zbigniew


Oświadczenia majątkowe złożone przez Mieczysława Józefa Wdowiarza w lipcu 2015 r.Oświadczenia majątkowe pracowników administracji samorządowej złożone we wrześniu 2015 r.

 1. Adamczyk Anna
 2. Mosior Małgorzata
 3. Skiba Małgorzata
KADENCJA 2014-2018

Oświadczenia majątkowe
składane na rozpoczęcie kadencji


Miejska administracja samorządowa w Mielcu

 1. Kozdęba Daniel


Rada Miejska w Mielcu

 1. Bieniek Bogdan
 2. Blicharczyk Jakub
 3. Cena Jakub
 4. Chodorowski Janusz
 5. Grzech Krystyna
 6. Kokoszka Marian
 7. Mieszkowski Stanisław Marek
 8. Pazdro Danuta
 9. Ryniewicz Mariusz
 10. Rzeszutek Romuald
 11. Rzeźnik Zbigniew
 12. Skowron Andrzej
 13. Stala Józef
 14. Surowiec Dominik Lucjan
 15. Szostak Krzysztof
 16. Totoń Kazimierz
 17. Tutro Barbara
 18. Wdowiarz Barbara
 19. Wdowiarz Mieczysław Józef
 20. Witek Józef
 21. Zalotyński Marek
 22. Zaskalski Józef
 23. Zemmel Andrzej
KADENCJA 2010-2014

Oświadczenia majątkowe
składane na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji


Miejska administracja samorządowa w Mielcu

 1. Chodorowski Janusz


Rada Miejska w Mielcu

 1. Broda Wojciech
 2. Gadomska Barbara
 3. Grzech Krystyna
 4. Kopacz Jacek
 5. Kopeć Aleksander
 6. Kopeć Jerzy
 7. Kotula Dorota Anna
 8. Kubiak Zofia
 9. Leś Krzysztof
 10. Małek Edward
 11. Misiaszek Jan
 12. Mleczko Jacek
 13. Moskal Elżbieta
 14. Myśliwiec Jan
 15. Pacholec Waldemar
 16. Ryniewicz Mariusz
 17. Stala Józef
 18. Surowiec Dominik Lucjan
 19. Szostak Krzysztof
 20. Szypuła Zbigniew
 21. Szyszka Andrzej
 22. Wałek Wiesław
 23. Wdowiarz Barbara
Osoby, które złożyły oświadczenia majątkowe
w lipcu 2014 r.


 1. Wojtkowski Mieczysław
 2. Skubisz Tadeusz

Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy