Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Mielca

Poletko ekologiczne na terenach rekreacyjnych w Mielcu
Ważne informacje

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (za Policją), pok. nr 14, 15.

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 • System odbierania odpadów komunalnych
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
 • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
 • Informacja w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Akty prawne

Nowe zasady

Już ponad trzy lata temu, 1 lipca 2013 roku, weszła w życie znowelizowana ustawa „śmieciowa”, czyli ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozpoczynająca tzw. rewolucję śmieciową w Polsce.

Po ponad trzech latach można spróbować powiedzieć, co w rzeczywistości rewolucja śmieciowa oznacza dla mieszkańców, dla samorządów, dla środowiska i czy w ogóle była to rewolucja czy raczej ewolucja?

Podstawową zmianą, jaką wprowadziły znowelizowane przepisy jest fatk, że to na samorządy – na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spadła odpowiedzialność za odbiór i zagospodarowanie odpadów na ich terenie.. Podpisywane wcześniej indywidualnie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów zastąpione zostały Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a sama opłata za świadczoną usługę stała się rodzajem podatku W ten sposób chciano ograniczyć nielegalne wyrzucanie śmieci oraz zapewnić większą kontrolę i dać samorządom wiedzę na temat ilości wytwarzanych odpadów. W Mielcu odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się konsorcjum firm, którego liderem jest miejska spółka MPGK Sp. z o.o., wyłonione do realizacji tego zadania w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego.

Jakie u nas są efekty rewolucji?

Przede wszystkim właściciele nieruchomości uiszczają stałą opłatę uzależnioną od ilości zamieszkujących na danej nieruchomości osób,(nieruchomości zamieszkałe), lub ilości powstających na nieruchomości odpadów (nieruchomości niezamieszkałe). Z pobieranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

– odpowiedni odbiór i zagospodarowanie odpadów,

– pojemniki, worki, mycie i dezynfekowanie pojemników,

– bezpłatne oddawanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Poletkach Ekologicznych, wybranych aptekach, Mobilnych punktach Zbiórki Odpadów Problemowych, punktach Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii,

– obsługę administracyjną,

– edukację ekologiczną.

Odpady są odbierane z określoną częstotliwością, wg ogólnie dostępnych harmonogramów. Mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość odpadów bez obaw, że będą musieli więcej za nie płacić.

My natomiast widzimy wreszcie, ile odpadów komunalnych wytwarzają nasi mieszkańcy, jakiego rodzaju śmieci jest więcej, których jest mniej, i na jakie działania edukacyjne należy
w związku z tym położyć największy nacisk. Próbujemy tez sprawdzić, jak zmieniła się liczba śmieci wyrzuconych legalnie teraz w stosunku do tego, co było przed trzema laty. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ z poprzedniego systemu nie ma kompletnych danych, obejmujących w jeden, spójny sposób miejskie śmieci. Jednak można podjąć taką próbę.

System odbierania odpadów komunalnych

Sposób i zakres świadczenia usług

Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest z podziałem na:

 1. odpady bezpośrednio odbierane od właścicieli nieruchomości:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące:
  • papier i tekturę,
  • tworzywa sztuczne,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • szkło bezbarwne i kolorowe,
  • metale,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone (trawa, liście).

2. odpady odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielcu,  utworzonym przez Gminę Miejską w Mielcu obejmujące dodatkowo, oprócz selektywnie gromadzonych odpadów, odbieranych u źródła:

 • odpady ulegające biodegradacji,
 • tekstylia,
 • komunalne odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki, farby, rozpuszczalniki, oleje, zużyte baterie i akumulatory, środki ochrony roślin),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

3. odpady odbierane z poletek ekologicznych usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • metale.

4. odpady odbierane z wybranych aptek usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec:

 • przeterminowane lekarstwa,

5. odpady odbierane w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów Problemowych obejmujące odpady niebezpieczne tj.:

 • farby,
 • lakiery,
 • rozpuszczalniki,
 • oleje,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • środki ochrony roślin,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • środki chemiczne,
 • termometry,
 • przeterminowane leki,

6. odpady odbierane w Punktach Selektywnego Zbierania Zużytych Baterii usytuowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec:

 • zużyte baterie.

W ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w pojemniki. Dodatkowo mieszkańcy naszego miasta mają możliwość bezpłatnego oddawania wielkogabarytowych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych np. lodówek, pralek, kuchenek itp. Odbiór realizowany jest bezpośrednio z nieruchomości/mieszkania po uprzednim telefonicznym ustaleniu indywidualnego terminu odbioru (szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 788 79 09).

Ulotka na temat bezpłatnego odbioru elektroodpadów z terenu Mielca

Zabudowa jednorodzinna

Każdy mieszkaniec domku jednorodzinnego otrzyma pojemnik na zmieszane odpady – 120 litrowy bądź 240 litrowy (pojemnik 240 l mogą otrzymać właściciele tych nieruchomości na których zamieszkuje sześć i więcej osób). Dodatkowo bez względu na to, w jaki sposób będą gromadzone odpady (selektywnie czy nieselektywnie) wszyscy mieszkańcy domków jednorodzinnych otrzymają komplet worków do selektywnej zbiórki (tzw. pakiet startowy na szkło, plastik i papier, odpady zielone). Ci mieszkańcy, którzy wybrali selektywny sposób zbierania odpadów otrzymają również komplet etykiet, które należy umieścić na workach do selektywnej zbiórki odpadów. Wymiana worków odbędzie się w systemie „worek za worek”.

Jeżeli liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów będzie niewystarczająca mieszkańcy, będą mogli odebrać dodatkowe worki na szkło, plastik czy papier   w Punkcie Obsługi Mieszkańca mającym swoją siedzibę przy ul. Wolności 44 (budynek MPGK).

W nagłych przypadkach, kiedy zmieszane odpady komunalne nie będą mieściły się do pojemnika, mieszkańcy mogą odebrać w Punkcie Obsługi Mieszkańca czarne worki na odpady zmieszane, które również zostaną odebrane przez firmę wywozową. Dodatkowo w Punkcie Obsługi Mieszkańca można odebrać brązowe worki na odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie itp.), które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości w miesiącach kwiecień – listopad, worki można również oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK).

Zabudowa wielorodzinna

Każda altanka śmietnikowa znajdująca się na nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyposażona została w pojemniki na zmieszane odpady oraz pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów tj, pojemnik na tworzywa sztuczne(w tym metale i opakowania wielomateriałowe), papier i tekturę oraz szkło bezbarwne i kolorowe.

W nowym systemie od mieszkańców zostaną odebrane wszystkie wytworzone odpady komunalne, warunek jest jeden, odpady te muszą być gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach udostępnionych przez gminę.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Odpady będą odbierane od mieszkańców z następująca częstotliwością (bez względu na to jaki sposób gromadzenia został wybrany):

Odpady niesegregowane (zmieszane):

  • z nieruchomości jednorodzinnych – 1 raz na tydzień
  • z nieruchomości wielorodzinnych – 2 razy na tydzień
  • z nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz na tydzień

Odpady segregowane:

  • z nieruchomości jednorodzinnych – 1 raz na miesiąc
  • z nieruchomości wielorodzinnych – 1 raz na tydzień
  • z nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz na miesiąc

Odpady zielone (trawa, liście, drobne gałązki):

 • z nieruchomości jednorodzinnych – 1 raz na tydzień w miesiącach od kwietnia do końca listopada, zgodnie z harmonogramem
 • z nieruchomości wielorodzinnych – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
  w miesiącach od kwietnia do końca listopada

Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. wystawka):

  • z nieruchomości jednorodzinnych – dwa razy w roku,
  • z nieruchomości wielorodzinnych – raz na kwartał (w uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości),

Odpady problemowe (odbierane w Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów Problemowych) – dwa razy w roku na każdym z osiedli.

Archiwum

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2016 r. do 29.01.2016 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Wraz z deklaracją należy wypełnić oświadczenie w sprawie określenia rodzaju, ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy domów, mieszkań itp.) oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od:

  • ilości osób – w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
  • ilości wywożonych w skali miesiąca pojemników – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne .

Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację otrzymają indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnieść bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 15-tego dnia tego miesiąca ( np. do 15 lipca za lipiec, do 15 sierpnia za sierpień itd.).

Uwaga!

Gmina nie będzie wysyłała dodatkowych zawiadomień, faktur ani książeczek wpłat. Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem lub w kasie urzędu podając tytuł płatności „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” lub „Opłata za odpady”.

Sposób naliczania opłaty

Nieruchomości zamieszkałe:

Opłata dla nieruchomości zamieszkałych naliczana jest od liczby osób zamieszkałych na nieruchomości tj. w domu, mieszkaniu itp. Aby obliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość przez odpowiednią stawkę.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2016r.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty wynosi:
13 zł/osobę/miesiąc – za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych w domu, mieszkaniu
6,50 zł/osobę/miesiąc – za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w domu, mieszkaniu

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:
11 zł/osobę/miesiąc – za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych w domu, mieszkaniu
5,50 zł/osobę/miesiąc – za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w domu, mieszkaniu

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

Opłata dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne naliczana jest od liczby pojemników wywożonych w skali miesiąca. Aby obliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć liczbę pojemników przez odpowiednią stawkę.

 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty wynosi:

  • 11,95 zł za pojemnik o pojemności 80 l
  • 13,69 zł za pojemnik o pojemności 120 l
  • 27,38 zł za pojemnik o pojemności 240 l
  • 126,43 za pojemnik o pojemności 1100 l
  • 682,14 zł za pojemnik o pojemności 6000 l

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:

  • 9,52 zł za pojemnik o pojemności 80 l
  • 11,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
  • 22,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
  • 101,66 za pojemnik o pojemności 1100 l
  • 548,09 zł za pojemnik o pojemności 6000 l

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

A. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec

  • Rejestr działalności regulowanej
  • Dane jednostki wywozowej odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Mielec:
   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
   ul. Wolności 44; 39-300 Mielec
   tel: 17 58-20-500
   fax: 17 58-20-576
  • Punkt Obsługi Mieszkańca
   ul. Wolności 44; 39-300 Mielec
   tel: 17 58 20 590

B. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • zmieszane odpady komunalne:
   • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie,
  • odpady zielone:
   • Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:
   • Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie.

C. Osiągnięte przez gminę w 2017 r, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 40,12 %.

Tabela 1. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.[%].

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.
75 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 45 ≥ 45 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 35 ≥

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła: 38,65 %.

Tabela 2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 ≤ 12 ≤ 14 ≤ 16 ≤ 18 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 40 ≤ 50 ≤

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 100%.

Tabela 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 ≤ 36 ≤ 38 ≤ 40 ≤ 42 ≤ 45 ≤ 50 ≤ 60 ≤ 70 ≤

Dane zebrane na podstawie kwartalnych sprawozdań za lata 2012 r. – 2016 r. podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

Tabela. Osiągnięte poziomy na przestrzeni 2012 r. – 2017 r.

Poziom  w 2012 r. Poziom w 2013 r. Poziom  w 2014 r. Poziom w 2015 r. Poziom w 2016 r. Poziom w 2017 r.
Wymagany poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 75% ≥ 50% ≥ 50% ≥ 50% ≥ 45% ≥ 45% ≥
Osiągnięty przez GMM poziom: 37,52% 26,83% 24,13% 4,3% 0% 40,12%
Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła 10% ≤ 12% ≤ 14% ≤ 16% ≤ 16% ≤ 20% ≤
Osiągnięty przez GMM poziom: 33,10% 32,62% 38,70% 41,11% 44,29% 38,65%
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych 30% ≤ 36% ≤ 38% ≤ 40% ≤ 42% ≤ 45% ≤
Osiągnięty przez GMM poziom: 100% 100% 100% 100% 100% 100%

D. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Wolności 171, 39-300 Mielec
Odpady przyjmowane są:

 • od poniedziałku – piątku w godzinach 7:00 – 18:00,
 • sobota w godzinach 10:00 – 14:00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) II
Prowadzący: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Targowa, 39-300 Mielec
Odpady przyjmowane są:

Poletka ekologiczne na surowce opakowaniowe: Mapa poletek ekologicznych

Punkty Selektywnej Zbiórki Przeterminowanych Leków: Lokalizacja pojemników na przeterminowane lekarstwa

E. Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

F. Dodatkowe informacje:

G. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2014 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2016

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2017

Akty prawne

Prawo miejscowe:

Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu:

1. Uchwała nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.1 Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Uchwała nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Uchwała nr XXIX/247/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

3.1. Uchwała nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Uchwała nr XXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

4.1. Uchwała nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

5. Uchwała nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

5.1. Uchwała nr XXX/262/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

5.2. Uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Prawo krajowe

Ustawy:

Rozporządzenia:

Pozostałe:

Prawo unijne