Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Wybory do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022

Zarządzenie w sprawie powołania członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2022, oraz zwołania pierwszego posiedzenia Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

WYBORY DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO DRUGIEJ KADENCJI

Prezydent Miasta Mielca zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Mielca do zgłaszania kandydatów na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO MRDPP

 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (MRDPP) należy dokonywać od 29 marca do 11 kwietnia 2019 r.
 2. Zgłoszenie kandydata w wyborach do MRDPP dokonują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie miasta Mielca.
 3. Każda Organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka MRDPP.
 4. Podstawą kandydowania jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik do zarządzenia Prezydenta. Formularz – do pobrania.
 5. Formularz zgłoszeniowy winny być podpisany przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
 6. W formularzu proszę zaznaczyć jedną kategorię działalności, zgodą ze statutem i celami działań Organizacji, spośród 6 wymienionych w formularzu, tj.:

1) sport, rekreacja i turystyka,

2) pomoc społeczna,

3) edukacja i kultura,

4) zdrowie i profilaktyka,

5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych,

6) pozostałe.

 1. Wraz z formularzem zgłoszeniowym Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata dołącza aktualny wypis z KRS lub pobraną z Internetu informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych lub innych rejestrów, w których zarejestrowana jest Organizacja zgłaszająca kandydata, oraz podpisaną przez zgłoszonego kandydata do rady, klauzulę informacyjną.
 2. Formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami należy składać od 29 marca do 11 kwietnia 2019 r., w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec, lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – NIE OTWIERAĆ”. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego pocztą, decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Mielcu.

PUBLIKACJA LISTY KANDYDATÓW

 1. Publikacja listy kandydatów do MRDPP nastąpi do dnia 16 kwietnia 2019 r.

LISTA KANDYDATÓW DO MIELECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROCEDURA GŁOSOWANIA

 1. Głosowanie na zgłoszonych przez Organizacje kandydatów odbywa się w terminie od 17 do 25 kwietnia 2019 r.
 2. Pierwszego dnia głosowania, tj. dnia 17 kwietnia 2019 r., o godz. 15.30 zorganizowane zostanie Forum wszystkich Organizacji uprawnionych do głosowania. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, w sali obrad im. Św. Jana Pawła II.
 3. Karta do głosowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu wraz z listą kandydatów do MRDPP. Kartę do głosowania podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji.
 4. Zgodnie z Uchwałą, Organizacja może oddać głos maksymalnie na sześciu kandydatów, po jednym kandydacie z każdej z sześciu kategorii, tj.:

1) sport, rekreacja i turystyka,

2) pomoc społeczna,

3) edukacja i kultura,

4) zdrowie i profilaktyka,

5) działalność na rzecz wspólnot lokalnych,

6) pozostałe.

 1. Głosy należy składać do urn wyborczych umieszczonych w sali obrad im. Św. Jana Pawła II Urzędu Miejskiego w Mielcu podczas Forum Organizacji (tj. dnia 17 kwietnia 2019 r., o godz. 15.30) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu w godzinach pracy Urzędu.
 2. Głos można oddać również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy formularz zgłoszeniowy jest składany w formie dokumentu elektronicznego, dołącza się zeskanowaną kartę do głosowania.

Karta do głosowania do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – doc.

FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W dniu 17 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, w Sali obrad im. Św. Jana Pawła II odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych. Celem Forum była publiczna prezentacja kandydatów zgłoszonych na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, na lata 2019-2022, reprezentujących organizacje pozarządowe. Ubiegający się o funkcję członka MRDPP dysponowali pięciominutowym czasem na swoje wystąpienie, w trakcie którego przedstawiali swój program na działalność w Radzie oraz dotychczasowe osiągnięcia w sektorze pozarządowym.

W związku z powyższym w dniach od 17 do 25 kwietnia 2019r, można głosować na zgłoszonych kandydatów na członków MRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe. Każda organizacja działająca na terenie miasta Mielca może oddać głos na maksymalnie sześciu kandydatów, po jednym kandydacie z każdej z 6 kategorii. Oddany głos jest uznawany za ważny, gdy na karcie do głosowania zostało zaznaczonych nie więcej niż 6 kandydatów, po jednym z każdej z 6 kategorii.

Głos można składać do urny wyborczej umieszczonej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26, a także w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku gdy głos jest oddawany w formie dokumentu elektronicznego, dołącza się zeskanowaną kartę do głosowania.

Spośród 12 zgłoszonych kandydatur, w sześciu obszarach tematycznych, wybranych zostanie 6 członków, po jednym z każdego obszaru.

Nowo wybrane osoby będą, wraz z trzema przedstawicielami Rady Miejskiej oraz trzema przedstawicielami Prezydenta, tworzyć II kadencję Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022.

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

 1. Do MRDPP wybranych zostaje sześciu kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu największą liczbę głosów, w poszczególnych sześciu kategoriach działalności.
 2. Wyniki wyborów ustala Komisja wyborcza, składająca się z czterech członków tj. dwóch przedstawicieli Prezydenta oraz dwóch przedstawicieli Organizacji, którzy wybierani są w głosowaniu jawnym podczas Forum zorganizowanym pierwszego dnia wyborów do MRDPP.
 3. Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady Pożytku, Prezydent Miasta Mielca ogłasza na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Wyniki głosowania uwzględniające liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tym, którzy kandydaci wejdą w skład Rady, Prezydent ogłasza na stronie internetowej Urzędu, w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Zarządzenie Nr 194/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru karty do głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie Nr 166/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 26 marca 2019 r., w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów, wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów, publikacji listy zgłoszonych kandydatów oraz harmonogramu i miejsca głosowania na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022