Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze w latach 2014-2020

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Budynek przy ul. Sitki 3 zostanie poddany przebudowie i rozbudowie w celu jego adaptacji na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla 40 osób starszych oraz realizacji Warsztatów Terapii Zajęciowych dla 25 osób niepełnosprawnych terenu Gminy Miejskiej Mielec.
W efekcie realizacji projektu zostaną stworzone warunki życia jak najbardziej zbliżone
do warunków domowych i rodzinnych, które umożliwią podtrzymanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • rozwój infrastruktury społecznej – Dom Dziennego Pobytu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej;
 • rozszerzenie katalogu świadczonych usług dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem i wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 • nawiązanie integracji międzypokoleniowej wśród uczestników niniejszych placówek oraz ich rodzin;
 • poprawa funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, ogólnousprawniające formy zajęć ruchowych oraz profilaktykę nie dopuszczającą do pogłębiania się dysfunkcji;
 • zwiększenie aktywności powodującej opóźnianie się procesu starzenia w przypadku seniorów oraz usprawnianie społecznie i zawodowo uczestników warsztatów;
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez nawiązywanie kontaktów
  ze środowiskiem lokalnym i udział we wspólnie organizowanych spotkaniach okolicznościowych;
 • zaspokojenie potrzeby nawiązywania kontaktów społecznych, przynależności, uznania oraz należytego szacunku;
 • wydłużenie okresu pozostawania ludzi starszych w swoim naturalnym środowisku.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 087 522,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 467 936,55 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 listopada 2016 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2017 r.

Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Budynek przy ul. Mickiewicza 13 zostanie poddany przebudowie i remontowi w celu jego adaptacji na mieszkania chronione. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a mieszkania zostaną wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęty AGD. W efekcie powstanie 6 mieszkań przeznaczonych dla 25 osób, które dodatkowo objęte zostaną procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno –zawodowej.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • Rozwój bazy lokalowej z zakresu mieszkalnictwa chronionego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Wsparcie procesu ekonomicznego i społecznego usamodzielnienia się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostępu do mieszkań chronionych;
 • Zminimalizowanie izolacji społecznej osób narażonych na wykluczenie społeczne lub/i osób już wykluczonych;
 • Rozwój infrastruktury społecznej w Mielcu;
 • Wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 662 548,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 999 856,75 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 listopada 2016 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2017 r.

Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest przebudowa i remont segmentu Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu o łącznej powierzchni użytkowej 500,84 m2.

Zakres prac obejmuje:

 • prace termomodernizacyjne (m. in.: wymianę drzwi wejściowych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę podłóg, wymianę instalacji c.o.  i  w.u., wentylację mechaniczną na sali gimnastycznej i w szatniach, wymianę okien, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia),
 • prace mające na celu dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (m.in. schody zewnętrzne: nowe okładziny, nowe balustrady, montaż nowej pochylni dla niepełnosprawnych na zewnątrz i wewnątrz budynku)
 • przebudowę pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej.
 • Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia sportowego.

W efekcie, Szkoła Podstawowa nr 9 wzbogaci się o przebudowany, wyremontowany
i usprawniony segment sportowy z przeznaczeniem dla uczniów.

Wartość projektu ogółem wynosi: 683 281,15 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 474 312,54 zł.

Projekt rozpoczął się 25 stycznia, a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 16 grudnia 2016 r., przy czym roboty budowlane mają zakończyć się jesienią br.

 

Tytuł projektu: Utworzenie Punktów Potwierdzających Profil Zaufany ePUAP w Gminie Miejskiej Mielec.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 20 387,70 zł
 • Kwota dotacji celowej udzielonej przez Ministra Cyfryzacji: 16 310,16 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 29.12.2015

Zakres inwestycji:

Celem zapewnienia jak najlepszego dostępu obywateli do szerokiego katalogu e-usług, w Urzędzie Miejskim w Mielcu powstały dwa punkty potwierdzające profil zaufany, za pomocą których można uwierzytelnić swój profil na platformie ePUAP. Czynność tę można wykonać przy okazji odbierania dowodu osobistego lub załatwiania innych spraw urzędowych.

 

Tytuł projektu: Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 66 040,00 zł

Kwota dotacji celowej udzielonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji: 52 832,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 10.11.2015 r.
Zakres inwestycji

Budowa nowego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych standardów sieciowych, w oparciu o spełnienie wymagań WCAG 2.0 w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, maksymalnie na poziomie AA, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nowy serwis posiada responsywny układ dostosowujący rozmiar i strukturę treści do aktualnego urządzenia użytkownika w tym m.in. telefonu komórkowego, tabletu i komputera przenośnego.

 

Tytuł projektu: Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Dane finansowe:

Wartość projektu: 66 959,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 25 770,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 31.03.2015

Zakres inwestycji

Gmina Miejska Mielec realizuje zadania związane z projektem poprzez swoją jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu. W ramach realizacji projektu utworzono 14 grup po 15 uczestników (z wyjątkiem jednej grupy, w której jest 6 uczniów) dla dzieci uczęszczających do klas 3 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.

 

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Wiesiołowskiego (1 0 3178 R) w Mielcu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 3 261 286,76 zł

Kwota dofinansowania w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”: 1 630 643,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 18.06.2015

Zakres inwestycji

Projekt obejmował swym zakresem dwa odcinki drogi gminnej – ul. Wiesiołowskiego: od ul. Wojsławskiej do pasa kolejowego, drugi odcinek rozpoczyna się od pasa kolejowego i kończy się na ul. Majowej.

W ramach remontu jezdni istniejąca nawierzchnia została wzmocniona poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Wybudowano chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej betonowej. W ramach doświetlenia ulicy wykonano pięć słupów wraz z wysięgnikami i lampami dodatkowo podwieszonych jest trzynaście wysięgników z lampami na już istniejących słupach. W ciągu przebudowywanego odcinka drogi przebudowano 4 skrzyżowania

 

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 086 090,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: 764 235,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 04.03.2015

Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie:

 1. Budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej
 2. Modernizacji oczyszczalni ścieków
 3. Budowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta z ujęcia podziemnego

Tytuł projektu: Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 15 003 054,11 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 115 546,94 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 595 032,17 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.01.2015

Zakres inwestycji:

Celem ogólnym Projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej. Cały projekt składa się z dwóch obszarów. Pierwszy to budowa hali inkubatora dla małych firm, a drugi dotyczy budowy i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141 R (Wojska Polskiego) w pobliżu zjazdu z obwodnicy Mielca. Inkubator dla małych firm został utworzony jako wielobranżowa hala usługowo-produkcyjna.  Z uwagi na oszczędności poprzetargowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na rozszerzenie zakresu projektu o takie zadania, jak: budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych w rejonie ul. COP-u oraz budowa kanału technologicznego.

Przystępując do realizacji projektu, Gmina Miejska Mielec przyjęła na siebie obowiązek prowadzenia działalności mającej na celu zapewnienie korzystnych warunków do funkcjonowania przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Chcąc spełnić do zobowiązanie, podjęto decyzję o wyłonieniu operatora, który jest odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie i eksploatację infrastruktury, ale również za świadczenie usług inkubacyjnych dla przedsiębiorców. Na operatora została wybrana Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Tytuł projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 115 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 97 750,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.06.2014
Zakres inwestycji

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Mielca pozwoliło wskazać optymalne z punktu widzenia gminy rozwiązania (przynoszące najlepszy efekt najmniejszym nakładem środków) i zaplanować inwestycje w perspektywie do roku 2020 (mając na uwadze zarówno działania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne). Przedmiotowy plan stanowi drogowskaz przejścia miasta na niskoemisyjne i efektywne energetycznie zarządzanie.