Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Fundusze w latach 2014-2020

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele noclegowni im. Św. Brata Alberta w Mielcu

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie noclegowania z 12 miejscami noclegowymi
o łącznej powierzchni użytkowej 98,71 m2.

Wartość projektu ogółem wynosi: 589 668,34 zł, zaś wartość dofinansowania do kwoty 265 350,75 zł tj. nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana 9 stycznia 2018 r.

Projekt realizuje Gmina Miejska Mielec.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest  przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele schroniska im. Św. Brata Alberta w Mielcu

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie noclegowania z 8 miejscami w pokojach pobytu o łącznej noclegowymi o łącznej powierzchni użytkowej 85,66 m2.

Wartość projektu ogółem wynosi: 506 488,80 zł, zaś wartość dofinansowania do kwoty 227 919,96 zł tj. nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana 9 stycznia 2018 r.

Projekt realizuje Gmina Miejska Mielec.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest  przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego.

 

Tworzenie miejsc pobytu w nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie dostępu usług społecznych, przez utworzenie 25 miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób w trudnej sytuacji życiowej i świadczenie usług społecznych dla co najmniej 30 osób do 30.04.2020 r.
na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

W ramach projektu zaplanowano m.in. przygotowanie uczestników/uczestniczek projektu
do samodzielnego życia w społeczeństwie i odnalezienia się na rynku pracy, dzięki świadczeniu zindywidualizowanych usług społecznych w postaci treningów oraz realizacji zindywidualizowanych zajęć wspomagających reintegrację społeczną.

Wartość projektu ogółem wynosi: 654 489,41 zł, wartość dofinansowania: 619 421,19 zł
z czego wkład UE to: 556 315,99 zł.

Projekt rozpoczął się 1 marca 2018 r., a jego ostateczne zakończenie planowane
jest na 30 kwietnia 2020 r. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

 

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec

Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jest poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez uporządkowanie i udostępnienie terenów zieleni w obszarze Parku Kazimierza Wielkiego oraz tworzonego parku na Smocze.

Zakres projektu obejmuje:

Park pryz ulicy Kazimierza Wielkiego:

 • usunięcie drzew martwych i chorych, frezowanie karpiny, karczowanie niektórych krzewów
 • pielęgnacja i zabezpieczenie drzewostanu istniejącego i jego uzupełnienie w rodzime gatunki
 • plantowanie terenu
 • nasadzenia krzewów i założenie żywopłotów
 • utworzenie rabat i trawników
 • montaż budek dla ptaków
 • zmiana nawierzchni alei głównej, wymiana zniszczonych ławek i koszy.

Park na osiedlu Smoczka:

 • usunięcie drzew martwych i chorych
 • pielęgnacja i zabezpieczenie drzewostanu istniejącego i jego uzupełnienie w rodzime gatunki
 • plantowanie terenu
 • nasadzenia krzewów
 • utworzenie rabat i trawników
 • montaż budek dla ptaków
 • wykonanie „drogi północnej” z mieszanki asfaltu
 • wykonanie ścieżek pieszych z kostki brukowej, oraz ścieżek leśnych z fragmentem „ścieżki dotyku” z nawierzchni żwirowej
 • montaż obiektów małej architektury.

 

Wartość projektu ogółem wynosi: 5 648 817,68 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 4 801 495,02 zł.

Projekt rozpoczął się w styczniu br. a zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2019 r.

Projekt realizuje Gmina Miejska Mielec.

 

 

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mielcu

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mielcu (25 nowych miejsc).

W ramach projektu zaplanowano m.in. utrzymanie nowego oddziału w Przedszkolu,  zatrudnienie wykwalifikowanej kadry edukacji wczesnoszkolnej, prowadzenie nowych zajęć skierowanych do wszystkich grup przedszkolnych w tym m.in. zajęcia korekcyjne prowadzone w formie zajęć baletowych oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne w formie zajęć teatralnych. Oprócz zajęć dla dzieci w ramach projektu zaplanowano również warsztaty skierowane do rodziców.

Wartość projektu ogółem wynosi: 308 913,75 zł, zaś wartość dofinansowania (wkład UE): 262 576,68 zł.

Projekt rozpoczął się 1 września 2017 r., a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2018 r.

 

Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Zakres projektu obejmuje:

 • zakup 14 niskoemisyjnych jednostek taboru pasażerskiego,
 • budowę i przebudowę linii komunikacji miejskiej (przedłużenie ul. Powstańców Warszawy),
 • budowę pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów i Powstańców Warszawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • budowę parkingu “Park & Ride” z 69 miejscami parkingowymi jako etap I przebudowy dworca przesiadkowego,
 • budowę ścieżek rowerowych o długości 2,8 km i chodnika wzdłuż ul. Powstańców Warszawy,
 • budowę zaplecza technicznego (budynek warsztatowy, myjnia dla autobusów
  i infrastruktura towarzysząca),
 • budowę zatoki autobusowej w Rzemieniu.

W efekcie inwestycja przyczyni się do rozwoju i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Wartość projektu ogółem wynosi: 44 976 719,78 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 29 835 136,78 zł.

Projekt rozpoczął się 27 lipca 2015 r., a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 26 października 2018 r.

Projekt realizuje Gmina Miejska Mielec w partnerstwie z Gminą Przecław.

 

 

Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu oraz wzrost dostępu do oferty kulturalnej mieszkańców miasta, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz innych gmin powiatu.

Zakres projektu obejmuje:

 • Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu,
 • Zakup wyposażenia bibliotecznego oraz sprzętu multimedialnego i teleinformatycznego,
 • Dostosowane infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W efekcie możliwy będzie wzrost jakości oferty biblioteki poprzez jej rozwój, odpowiadający na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej oraz przystosowanie oferty biblioteki do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych, wynikających z rozwoju technologicznego.

Wartość projektu ogółem wynosi: 21 216 294,32 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 5 991 205,20 zł.

Projekt rozpoczął się 29 listopada 2016 r., a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 31 października 2018 r.

 

 

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 2 w Mielcu

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest wzrost dostępności edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zakres projektu obejmuje:

 • przebudowę obecnego budynku przedszkola o pow. 443,69 m2
 • rozbudowę przedszkola o powierzchnię 292,73 m2
 • przystosowanie przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zakup niezbędnego wyposażenia

W efekcie inwestycja przyczynia się do uzyskania dwóch nowych sal dla 2 grup przedszkolnych,  salę dydaktyczną, zmodernizowane i przystosowane dla większej ilości przedszkolaków pomieszczenia pomocnicze tj. kuchnię z niezbędnym zapleczem (zmywalnia, obieralnia, magazyny), łazienki oraz szatnię. W ramach projektu powstają również pomieszczenia wymagane przepisami – zaplecza sanitarne dla personelu, pomieszczenia porządkowe.

Po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przedszkole będzie przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Wartość projektu ogółem wynosi: 1 986 341,35 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 753 194,60 zł.

Projekt rozpoczął się 25 stycznia 2016 r., a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 31 października 2017 r.

 

 

Inteligentny Mielec – eMiasto Przyszłości

Realizacja projektu ma na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miejskiej Mielec poprzez dostarczenie mieszkańcom Gminy i podmiotom gospodarczym, otwartej i cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej. Nastąpi zwiększenie ilości, dostępności i poprawa jakości e-usług publicznych.

Głównym efektem realizacji projektu będzie możliwość skorzystania z nowoczesnych e-usług wytworzonych w ramach realizacji projektu.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 7 188 384,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 018 066,83 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 listopada 2016 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31 marca 2018 r.

 

Zmniejszenie zużycia energii finalnej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mielcu o co najmniej 60% w stosunku do stanu pierwotnego.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • Zwiększoną produkcję energii cieplnej z nowych instalacji wykorzystujących OZE;
 • Spadek emisji gazów cieplarnianych;
 • Znaczne oszczędności energii cieplnej;
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej;
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 2 008 613,98 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 642 892,56 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10 listopada 2016 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31 października 2017 r.

 

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Budynek przy ul. Sitki 3 zostanie poddany przebudowie i rozbudowie w celu jego adaptacji na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla 30 osób starszych oraz realizacji Warsztatów Terapii Zajęciowych dla 25 osób niepełnosprawnych terenu Gminy Miejskiej Mielec.
W efekcie realizacji projektu zostaną stworzone warunki życia jak najbardziej zbliżone
do warunków domowych i rodzinnych, które umożliwią podtrzymanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • rozwój infrastruktury społecznej – Dom Dziennego Pobytu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej;
 • rozszerzenie katalogu świadczonych usług dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem i wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 • nawiązanie integracji międzypokoleniowej wśród uczestników niniejszych placówek oraz ich rodzin;
 • poprawa funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, ogólnousprawniające formy zajęć ruchowych oraz profilaktykę nie dopuszczającą do pogłębiania się dysfunkcji;
 • zwiększenie aktywności powodującej opóźnianie się procesu starzenia w przypadku seniorów oraz usprawnianie społecznie i zawodowo uczestników warsztatów;
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez nawiązywanie kontaktów
  ze środowiskiem lokalnym i udział we wspólnie organizowanych spotkaniach okolicznościowych;
 • zaspokojenie potrzeby nawiązywania kontaktów społecznych, przynależności, uznania oraz należytego szacunku;
 • wydłużenie okresu pozostawania ludzi starszych w swoim naturalnym środowisku.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 4 087 522,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 467 936,55 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 listopada 2016 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2017 r.

 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Budynek przy ul. Mickiewicza 13 zostanie poddany przebudowie i remontowi w celu jego adaptacji na mieszkania chronione. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a mieszkania zostaną wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęty AGD. W efekcie powstanie 6 mieszkań przeznaczonych dla 25 osób, które dodatkowo objęte zostaną procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno –zawodowej.

Do głównych efektów realizacji projektu zalicza się:

 • Rozwój bazy lokalowej z zakresu mieszkalnictwa chronionego z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Wsparcie procesu ekonomicznego i społecznego usamodzielnienia się osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie dostępu do mieszkań chronionych;
 • Zminimalizowanie izolacji społecznej osób narażonych na wykluczenie społeczne lub/i osób już wykluczonych;
 • Rozwój infrastruktury społecznej w Mielcu;
 • Wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 662 548,77 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 999 856,75 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 3 listopada 2016 r.

Planowane zakończenie realizacji projektu: 31 grudnia 2017 r.

Remont i przebudowa segmentu sportowego Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu

Celem projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest przebudowa i remont segmentu Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu o łącznej powierzchni użytkowej 500,84 m2.

Zakres prac obejmuje:

 • prace termomodernizacyjne (m. in.: wymianę drzwi wejściowych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę podłóg, wymianę instalacji c.o.  i  w.u., wentylację mechaniczną na sali gimnastycznej i w szatniach, wymianę okien, modernizację instalacji elektrycznej oraz oświetlenia),
 • prace mające na celu dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (m.in. schody zewnętrzne: nowe okładziny, nowe balustrady, montaż nowej pochylni dla niepełnosprawnych na zewnątrz i wewnątrz budynku)
 • przebudowę pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej.
 • Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia sportowego.

W efekcie, Szkoła Podstawowa nr 9 wzbogaci się o przebudowany, wyremontowany
i usprawniony segment sportowy z przeznaczeniem dla uczniów.

Wartość projektu ogółem wynosi: 683 281,15 zł, zaś wartość dofinansowania (wkładu Funduszy Europejskich): 474 312,54 zł.

Projekt rozpoczął się 25 stycznia, a jego ostateczne zakończenie planowane jest na 16 grudnia 2016 r., przy czym roboty budowlane mają zakończyć się jesienią br.

 

Tytuł projektu: Utworzenie Punktów Potwierdzających Profil Zaufany ePUAP w Gminie Miejskiej Mielec.

Dane finansowe:

 • Wartość projektu: 20 387,70 zł
 • Kwota dotacji celowej udzielonej przez Ministra Cyfryzacji: 16 310,16 zł
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: 29.12.2015

Zakres inwestycji:

Celem zapewnienia jak najlepszego dostępu obywateli do szerokiego katalogu e-usług, w Urzędzie Miejskim w Mielcu powstały dwa punkty potwierdzające profil zaufany, za pomocą których można uwierzytelnić swój profil na platformie ePUAP. Czynność tę można wykonać przy okazji odbierania dowodu osobistego lub załatwiania innych spraw urzędowych.

 

Tytuł projektu: Budowa oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z zapewnieniem pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 66 040,00 zł

Kwota dotacji celowej udzielonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji: 52 832,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 10.11.2015 r.
Zakres inwestycji

Budowa nowego serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Mielcu z wykorzystaniem aktualnie najnowocześniejszych standardów sieciowych, w oparciu o spełnienie wymagań WCAG 2.0 w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, maksymalnie na poziomie AA, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Nowy serwis posiada responsywny układ dostosowujący rozmiar i strukturę treści do aktualnego urządzenia użytkownika w tym m.in. telefonu komórkowego, tabletu i komputera przenośnego.

 

Tytuł projektu: Nauka pływania w klasach III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Dane finansowe:

Wartość projektu: 66 959,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 25 770,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 31.03.2015

Zakres inwestycji

Gmina Miejska Mielec realizuje zadania związane z projektem poprzez swoją jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu. W ramach realizacji projektu utworzono 14 grup po 15 uczestników (z wyjątkiem jednej grupy, w której jest 6 uczniów) dla dzieci uczęszczających do klas 3 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.

 

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Wiesiołowskiego (1 0 3178 R) w Mielcu

Dane finansowe:

Wartość projektu: 3 261 286,76 zł

Kwota dofinansowania w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”: 1 630 643,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 18.06.2015

Zakres inwestycji

Projekt obejmował swym zakresem dwa odcinki drogi gminnej – ul. Wiesiołowskiego: od ul. Wojsławskiej do pasa kolejowego, drugi odcinek rozpoczyna się od pasa kolejowego i kończy się na ul. Majowej.

W ramach remontu jezdni istniejąca nawierzchnia została wzmocniona poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Wybudowano chodnik o szerokości 2 m z kostki brukowej betonowej. W ramach doświetlenia ulicy wykonano pięć słupów wraz z wysięgnikami i lampami dodatkowo podwieszonych jest trzynaście wysięgników z lampami na już istniejących słupach. W ciągu przebudowywanego odcinka drogi przebudowano 4 skrzyżowania

 

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 086 090,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: 764 235,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 04.03.2015

Zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec w zakresie:

 1. Budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej
 2. Modernizacji oczyszczalni ścieków
 3. Budowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta z ujęcia podziemnego

Tytuł projektu: Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 15 003 054,11 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 115 546,94 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 595 032,17 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 30.01.2015

Zakres inwestycji:

Celem ogólnym Projektu była poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności innowacyjnej. Cały projekt składa się z dwóch obszarów. Pierwszy to budowa hali inkubatora dla małych firm, a drugi dotyczy budowy i rozbudowy układu komunikacyjnego łączącego ul. COP-u z drogą powiatową nr 1141 R (Wojska Polskiego) w pobliżu zjazdu z obwodnicy Mielca. Inkubator dla małych firm został utworzony jako wielobranżowa hala usługowo-produkcyjna.  Z uwagi na oszczędności poprzetargowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na rozszerzenie zakresu projektu o takie zadania, jak: budowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów przemysłowych w rejonie ul. COP-u oraz budowa kanału technologicznego.

Przystępując do realizacji projektu, Gmina Miejska Mielec przyjęła na siebie obowiązek prowadzenia działalności mającej na celu zapewnienie korzystnych warunków do funkcjonowania przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną. Chcąc spełnić do zobowiązanie, podjęto decyzję o wyłonieniu operatora, który jest odpowiedzialny nie tylko za utrzymanie i eksploatację infrastruktury, ale również za świadczenie usług inkubacyjnych dla przedsiębiorców. Na operatora została wybrana Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Tytuł projektu: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 115 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 97 750,00 zł

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 26.06.2014
Zakres inwestycji

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta  Mielca pozwoliło wskazać optymalne z punktu widzenia gminy rozwiązania (przynoszące najlepszy efekt najmniejszym nakładem środków) i zaplanować inwestycje w perspektywie do roku 2020 (mając na uwadze zarówno działania inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne). Przedmiotowy plan stanowi drogowskaz przejścia miasta na niskoemisyjne i efektywne energetycznie zarządzanie.