Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Strona główna

Aktualności

Telefony i adresy

Mapa strony


OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr. 115 poz.728 z 2008 r. z późn. zm.)
Prezydent Miasta Mielca
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania, w okresie od dnia 01 sierpnia 2009r. do dnia 30 września 2012 r.

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, a to:
  1. organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej,
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi".
 2. Rodzaj zadania zlecanego z zakresu pomocy społecznej:
  Świadczenie w okresie od dnia 01 sierpnia 2009 r. do dnia 30 września 2012 r.
  1. usług opiekuńczych, 
  2. specjalistycznych usług opiekuńczych specjalistycznych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.
  Zadanie może być podzielone na części odpowiadające poszczególnym rodzajom usług. W razie podziału zadania na części - każda część zadania może być realizowana przez odrębny podmiot.
  Zakres usług opiekuńczych:
  1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych.
  2. Opieka higieniczna.
  3. Pielęgnacja zalecona przez lekarza.
  4. Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.
  A. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych obejmuje
  1. zabezpieczenie posiłków:
   1. przygotowanie lub dostarczenie z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
   2. karmienie podopiecznego,
   3. usprawnienie poprzez trening kulinarny,
   4. zakup artykułów w tym spożywczych niezbędnych w gospodarstwie domowym.
  2. inne czynności w zależności od potrzeb.
  B. Opieka higieniczna obejmuje:
  1. utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego poprzez:
   1. sprzątanie zajmowanych przez niego pomieszczeń (np. mycie okien raz na pół roku, trzepania dywanów lub chodników raz w kwartale),
   2. dbanie o sprzęt codziennego użytku,
   3. utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
  2. utrzymanie higieny osobistej podopiecznego poprzez:
   1. mycie, czesanie, kąpiel itp.
   2. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 
   3. utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (zmiana w razie potrzeby).
  3. pomoc przy ubieraniu.
  4. inne czynności w zależności od potrzeb.
  C. Pielęgnacja zalecona przez lekarza poprzez:
  1. wykonywanie czynności pielęgnacyjnych uzgodnionych z lekarzem (m.in. podawanie leków).
  2. współpracę z lekarzem (zamawianie wizyt, realizacja recept, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia klienta).
  3. inne czynności w zależności od potrzeb.
  D. Zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem:
  1. pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji.
  2. pomoc w  załatwianiu spraw urzędowych w  uzgodnieniu z podopiecznym.
  3. pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.
  4. inne czynności w zależności od potrzeb.
  Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwalifikacje osób je świadczących określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm).
 3. Wysokość dotacji na realizację zadania:
  Na podstawie budżetu Gminy Miejskiej Mielec na 2009 r. - dotacja na realizację zadania w okresie od sierpnia 2009 r. do grudnia 2009 r. wyniesie na:
  • usługi opiekuńcze - 25.000,00 zł.
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 5.000,00 zł.
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 101.000,00 zł.
  Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2009 rok w przypadku zmian w uchwale
  budżetowej na 2009 r.
  Wysokość dotacji na realizację zadania w latach: 2010-2012, zostanie ustalona w budżecie Gminy Miejskiej Mielec na poszczególne lata.
 4. Informacje o zrealizowanym w 2008r. i roku bieżącym zadaniu tego samego rodzaju, koszcie jego realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych, z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom:
  1. Dotacja wypłacona na realizację zadania w okresie: styczeń, luty, marzec 2009 r. wyniosła: 
   • 13.129,60,00 zł. - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),
   • 0,00 zł. - w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizator zadania PKPS, nie występowała potrzeba świadczenia tego rodzaju usług,
   • 53.406,60 zł. - w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizator zadania - Polski Czerwony Krzyż Podkarpacki Zarząd Okręgowy - Punkt Opieki w Mielcu (PCK). 
  2. Wysokość dotacji na realizację zadania w okresie: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2009 r. wyniesie:
   • 18.000,0,00 zł. - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania PKPS,
   • 0,00 zł. - w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizator zadania PKPS,
   • 71.000,00 zł. - w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizator zadania - PCK.
  3. Dotacja na realizację zadania w roku 2008 wyniosła:
   • 40.119,20 zł. - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania PKPS,
   • 0,00 zł. - w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizator zadania PKPS, nie występowała potrzeba świadczenia tego rodzaju usług,
   • 213.663,20 zł. - w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizator zadania PCK.
 5. Warunki przyznania dotacji:
  1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
  2. Dotacja na wykonanie zadania następuje z zastosowaniem przepisów:
   • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008 r. z późn. zm.)
   • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
  3. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
  4. Świadczenie przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w okresie od dnia 01 sierpnia 2009 r. do dnia 30 września 2012r. usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.
  5. Dotacja w wysokości wynikającej z ilości godzin świadczonych usług - za prawidłowo wykonane usługi będzie wypłacana „z dołu" za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca w terminie do 7 dni licząc od daty dostarczenia rachunku Zleceniodawcy.
 6. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania: od 01 sierpnia 2009 r. do 30 września 2012 r.
  2. Warunki realizacji zadania:
   Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą świadczone przez podmiot uprawniony, wyłoniony w drodze konkursu we wszystkie dni tygodnia (w tym soboty, niedziele oraz święta) mieszkańcom Gminy Miejskiej Mielec, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania, uprawnionym do danego rodzaju usług na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.
 7. Termin i miejsce składania ofert konkursowych.
  Oferty należy składać w formie pisemnej, na formularzu, którego wzór określony jest w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 08 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. z 2005r., Nr 44, poz. 427) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pok. 28 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 15 czerwca 2009 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania, w okresie od dnia 01 sierpnia 2009 r. do dnia 30 września 2012 r.
 8. Oferta powinna zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
  2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
  5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
  6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  7. inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, w szczególności wysokość zadeklarowanej stawki wynagrodzenia za wykonanie 1 godziny zegarowej usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 9. Warunki rozpatrzenia oferty:
  1. zamieszczenie informacji, o których mowa w ust.8,
  2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
  3. statut,
  4. dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu uprawnionego,
  5. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok,
  6. dołączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
 10. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
  1. Zespół Opiniujący, powołany przez Prezydenta Miasta Mielca dokona oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych ofert w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu - do dnia 19 czerwca 2009 r.
  2. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
  3. Ocena ofert dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:
   1. aktualnie posiadane zasoby rzeczowe konieczne do realizacji zadania (0 - 5 punktów),
   2. aktualnie posiadane zasoby kadrowe (kwalifikacje) konieczne do realizacji zadania (0 - 5 punktów),
   3. posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu zadań (0 - 5 punktów),
   4. ocena dotychczasowej współpracy z MOPS w Mielcu, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności, terminowości realizacji zadania zleconego podmiotowi uprawnionemu oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków (0 - 2 punktów),
   5. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (0 - 5 punktów),
   6. wysokość zadeklarowanej stawki wynagrodzenia za wykonanie 1 godziny zegarowej usług:
    • opiekuńczych (0-5 punktów),
    • specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (0 - 5 punktów),
    • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (0-5 punktów).
  4. Wyboru oferty dokona Prezydent Miasta Mielca w terminie do 22 czerwca 2009 r. po analizie propozycji co do wyboru oferty sporządzonej przez Zespół Opiniujący.
  5. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
  6. Procedurę określoną w pkt. od 1 do 5 niniejszego ustępu stosuje się, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu została zgłoszona jedna oferta.
  7. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadania podaje się do wiadomości publicznej.
  8. Z wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem uprawnionym zawiera się umowę na realizację zadania - na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 04 kwietnia 2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 545). 
  9. Dokonany wybór oferty przez Prezydenta Miasta Mielca nie podlega zaskarżeniu.
 11. Informacje dodatkowe
  Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 28) lub pod numerem telefonu 17-583-55-56. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej BIP www.mielec.pl Prezydent Miasta Mielca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny wymagającej wyraźnego uzasadnienia.Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy