Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Gospodarka odpadami  

Miejska Komunikacja Samochodowa  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  


Prośrodowiskowa gospodarka odpadami w Mielcu


Problem odpadów i ich utylizacji jest coraz mocniej odczuwalny w naszym kraju. Postępujący wzrost ilości wytwarzanych śmieci nadal nie idzie w parze z ich wykorzystaniem. Główną metodą unieszkodliwiania pozostaje składowanie, nie zawsze zgodne z wymogami ochrony środowiska. Tylko nieliczne miasta i gminy przystąpiły do tworzenia programów racjonalnego gospodarowania odpadami proponując mieszkańcom przyjazne środowisku sposoby utylizacji odpadów. Wśród nich znalazł się Mielec.

Przeciętny mieszkaniec Mielca wytwarza rocznie około 200 kg odpadów. Jest to wprawdzie mniej niż średnia krajowa (320 kg), mimo tego, odpady powinny być zagospodarowane zgodnie ze standardami europejskimi. Obecnie podstawowym wywozem odpadów komunalnych objęto około 90% terenu miasta. Z każdym rokiem wzrasta liczba umów zawieranych z Zakładem Usług Komunalnych MPGK Sp. z o. o. na wywóz śmieci z gospodarstw indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Dodatkowo system opłat został dostosowany do ilości produkowanych odpadów. Wywóz odpadów odbywa się zatem w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym. W trosce o środowisko naturalne, a zatem również o zdrowie mieszkańców przystąpiono do realizacji programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W roku 1998 powołano Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, któremu powierzono eksploatację miejskiego składowiska odpadów oraz prowadzenie na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do dalszej przeróbki.

Miasto może poszczycić się jednym z najnowocześniejszych w południowo- wschodniej Polsce składowiskiem odpadów komunalnych posiadającym liczne zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Wśród nich można wyróżnić: lokalizację z dala od zabudowań mieszkalnych, uszczelnienie podłoża, odprowadzanie odcieków i gazu wysypiskowego. Ponadto prowadzony jest monitoring wód gruntowych oraz kontrola ilości i jakości wwożonych odpadów. Zbiórkę surowców wtórnych zorganizowano poprzez utworzenie tzw. "poletek ekologicznych" (zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów). Pojemniki do segregacji odpadów powstających w gospodarstwach domowych dostępne są dla mieszkańców w różnych punktach miasta (66 poletek ekologicznych). Zbiórką objęto cztery rodzaje surowców wtórnych zbieranych do kolorowych kontenerów: papier - pojemnik niebieski, tworzywa sztuczne - żółty, szkło - zielony i metal - szary. Złom akumulatorowy można deponować w wyznaczonych stacjach benzynowych i stacjach obsługi pojazdów, natomiast baterie w kilku sklepach AGD.

Z początkiem maja br. Urząd Miejski w Mielcu, wspólnie z MPGK Sp. z o.o, oraz ZUOK Sp. z o.o. planuje rozpocząć wprowadzenie pilotażowego programu selektywnej zbiórki w systemie workowym dla mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych. Prywatne posesje zostaną zaopatrzone w trzy kolorowe worki: na szkło - zielony, tworzywa sztuczne - żółty oraz makulaturę - niebieski. Jako pierwsze programem objęte zostanie osiedle Kazimierza Wielkiego. Jest to osiedle o zwartej zabudowie jednorodzinnej, położne przy Parku Komunalnym, liczba gospodarstw - około 200. Ponadto jest to osiedle, na którym prawie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku wywozu odpadów komunalnych i nie funkcjonuje tam (poza jednym "poletkiem ekologicznym" ) inny system zbiórki surowców wtórnych. "Pilotażowy program ...." zostanie poprzedzony kontrolą Straży Miejskiej w zakresie wywiązywania się właściciel z obowiązku wywozu odpadów komunalnych oraz akcją propagandową. Każdy z właścicieli posesji za pośrednictwem MPGK Sp. z o.o. otrzyma "pod drzwi" pakiet trzech worków różnokolorowych z nadrukiem odpowiednim dla segregowanego surowca. Zgromadzone surowce będą odbierane przez przewoźnika MPGK Sp. z o.o., w odstępach dwutygodniowych (pełne worki będą wymieniane na puste), a następnie dostarczane na teren spółki ZUOK, która zajmie się selekcją, (jeżeli będzie konieczna) i dalszym zagospodarowaniem odpadów.

Ponadto w roku bieżącym planowane jest:

  • zlecenie opracowania projektu budowlanego i uzyskanie zezwolenia na budowę drugiej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Mielcu,
  • wykonanie dalszych prac związanych z odgazowaniem nowego wysypiska (wykonanie poziomych sieci zbierających),
  • rozszerzenie monitoringu wpływu składowiska na wody gruntowe,
  • prowadzenie dalszych prac rekultywacyjnych na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych - urządzenie terenów zielonych na i wokół składowisko.

Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy