Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Gospodarka odpadami  

Miejska Komunikacja Samochodowa  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu


Charakterystyka przedsiębiorstwa

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zazwolenia wydanego Decyzją prezydenta Miasta Mielca Nr IM -7037-1/02 z dnia 12.12.2002r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania spółki stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu spółki.

Z uwagi na szeroki i zróżnicowany charakter świadczonych usług w ramach Spółki wydzielone są zakłady, które realizują pewne fragmenty działalności. I tak w strukturze Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działają:
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji - zajmujący się produkcją i rozdziałem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wykonawstwem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawami i legalizacją wodomierzy oraz innymi czynnościami związanymi z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
 • Zakład Usług Komunalnych - zajmujący się usuwaniem nieczystości stałych (smieci) i płynnych, czyszczeniem placów i ulic oraz innymi czynnościami związanymi z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
 • Zakład Dróg Miejskich - zajmujący się budową i remontami placów, ulic, chodników, a w okresie zimy utrzymaniem dróg i chodników w odpowiednim stanie.
Prócz wyżej wymienionych zakładów istnieje administracja Spółki, której pracownicy zajmują się sprawami organizacyjnymi, technicznymi, finansowymi, księgowymi i płacowymi całego przedsiębiorstwa.

Świadczone usługi
 • Dostawa wody i odprowadzanie ścieków
 • Roboty budowlano-montażowe i usługi instalatorskie wodociągowe i kanalizacyjne
 • Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Usuwanie awarii zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Naprawa i legalizacja wodomierzy od fi15 do fi50
 • Badania labolatoryjne wody i ścieków
 • Usługi transportowo-sprzętowe, specjalistyczne
 • Wywóz odpadów stałych i płynnych
 • Czyszczenie ulic, placów i chodników
 • Zimowe utrzymanie ulic i dróg
 • Budowa i remonty ulic, placów i chodników
 • Projektowanie, zakładanie i konserwacja terenów zieleniMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

usługi komunalne i inzynieryjno-budowlane (stacja uzdatniania wody, sieć wodociągów miejskich, sieć kanalizacyjna, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe i letnie placów i ulic, budowa dróg)

adres: ul. Wolności 44
tel.: (+48) 17 582 05 00
fax: (+48) 17 582 05 76
e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl
www: www.mpgk.mielec.pl


Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy