Mielec


Odnośnik - mapa strony
Odnośnik - dane kontaktowe
Odnośnik - strona główna
Drogi miejskie  

Gospodarka lokalowa  

Ewidencja działalności gospodarczej  


Drogi miejskie
Stan prawny dróg w Mielcu po 1 stycznia 1999 r.


Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w art. 58 dotyczącym zmian w Ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych - od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje nowy podział dróg publicznych ze względu na funkcje w sieci drogowej. W związku z reformą ustrojową państwa teraz drogi publiczne dzielą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Zaliczenie do kategorii dróg krajowych następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.Zaliczenie do dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmików województw. Zaliczenie do dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rad powiatów w porozumieniu z marszałkami województw po zasięgnięciu opinii rad gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz po zasięgnięciu opinii rad sąsiednich powiatów. Zaliczenie do dróg gminnych (o znaczeniu lokalnym) następuje w drodze uchwał rad gmin po zasięgnięciu opinii właściwych rad powiatów. W granicach miasta Mielca nie ma dróg krajowych. Oczywiście, obok dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Mielcu nadal funkcjonują wyodrębnione drogi wewnętrzne - osiedlowe.


Na dzień dzisiejszy w Mielcu funkcjonuje następujący podział dróg:
 1. DROGI WOJEWÓDZKIE (dawne krajowe)
  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich są to:
  • droga nr 875 (kierunek: Mielec - Kolbuszowa)
  • droga nr 984 (kierunek: Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec)
  • droga nr 985 (kierunek: Nagnajów - Mielec - Dębica)

 2. DROGI POWIATOWE - dawne wojewódzkie oraz wojewódzkie wewnątrzmiejskie

 3. DROGI WEWNĘTRZNE - osiedlowe

 4. DROGI GMINNE - wszystkie pozostałe

Obecnie zarządcami dróg są w Mielcu są:
 • Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie)
 • Powiatowy Zarząd Dróg (drogi powiatowe)
 • Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa (drogi wewnętrzne - osiedlowe)
 • Urząd Miejski w Mielcu (drogi gminne)


Zgodnie z Ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, w art. 127 (dotyczącym zmian w Ustawie Prawo o ruchu drogowym) po wprowadzeniu reformy ustrojowej państwa zarządcami ruchu w Mielcu są:
 • na drogach wojewódzkich - marszałek województwa
 • na drogach powiatowych i gminnych - starosta

Nowy ustrój administracyjny państwa obowiązujący od 1 stycznia 1999 r. właściwie niczego nie zmienił w kompetencjach samorządu gminy miejskiej Mielec w zakresie utrzymania stanu dróg i porządku wokół nich. Nadal każdy z osobna odpowiada za naprawy oraz sprzątanie swoich odcinków dróg i pasów drogowych, do których należą: jezdnia, chodniki, zieleń, oznakowanie (sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, pasy wyznaczające przejścia dla pieszych i linie komunikacyjne na jezdniach) oraz urządzenia inżynieryjne służące do obsługi drogi (np. kanalizacja deszczowa). Pewne nadzieje na poprawę tej sytuacji daje możliwość ustalenia jednego zarządcy dróg i zarządcy ruchu w Mielcu (z wyłączeniem obecnych dróg wojewódzkich - dawnych krajowych - wyszczególnionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, których zarządcą jest zarząd województwa, co jest zgodne z art. 58 Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa). O tej możliwości jest mowa w art.19 ust.4 Ustawy o drogach publicznych:

"Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumień". Rada Powiatu Mieleckiego i Rada Miejska w Mielcu mają więc możliwość zmiany wizerunku ulic w mieście poprzez powołanie wspólnego zarządu dróg w Mielcu, odpowiedzialnego za dawne ulice wojewódzkie, wojewódzkie wewnątrzmiejskie i miejskie lokalne. Zarząd taki (finansowany np. przez Zarząd Powiatu i Zarząd Miasta) zajmowałby się opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej, opracowywaniem projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg, realizacją zadań z zakresu inżynierii ruchu, koordynacją robót w pasie drogowym, remontami i utrzymaniem nawierzchni, chodników, oznakowań i innych obiektów inżynierskich w pasie drogowym.

W celu wstępnej oceny sytuacji stanu prawnego i techniczno-finansowego dróg w Mielcu, 17 lutego 1999 r., a więc już w półtora miesiąca po rozpoczęciu działalności przez samorząd powiatowy, z inicjatywy przewodniczącego Zarządu Miasta Mielca obyło się pierwsze spotkanie ze starostą mieleckim i przedstawicielami podlegających mu służb drogowych. Przedstawione wówczas zostały skargi mieszkańców na uciążliwości komunikacyjne w Mielcu, jak też przypomniano opracowany przez mielecką administrację samorządową Wojewódzki Program Zadań Rządowych dla Komunikacji w Mielcu, zatwierdzony przez ministra budownictwa i częściowo realizowany w kadencji 1994-1998. Obok rozmów na temat budowy bardzo kosztownej obwodnicy, czy bardziej realnej modernizacji ulicy Witosa, tematem analizy i dyskusji był też problem związany z budową przebicia drogowego do mostu nad Wisłoką i budowy nieuciążliwego połączenia drogowego ze strefy ekonomicznej stronę ulicy Wolności i ulicy Sienkiewicza.


Logo miasta Mielca

 Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Mielcu
 Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2016
Odnośnik - Biuletyn Informacji Publicznej Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych | Plan miasta
Polityka prywatności | Porady i formularze | Adresy | Najwięksi pracodawcy