Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC W ZWIĄZKU ZE STANEM ZDROWIA PREZYDENTA

W dniu 26 stycznia 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęła decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie przyznania Prezydentowi Miasta Mielca  Danielowi Kozdębie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

O tym fakcie został poinformowany Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu, do kompetencji którego należy ocena, czy w świetle zaistniałych okoliczności zachodzą podstawy do wydania postanowienia stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta.

W sytuacji wydania takiego postanowienia i jego uprawomocnienia się, funkcję Prezydenta Miasta Mielca do czasu jesiennych wyborów samorządowych pełnić będzie osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wygaśnięcie mandatu Prezydenta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępców.

Edward Tabor
Data publikacji: