Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Od 1 lipca 2009 roku obowiązuje ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jednostka administracji publicznej której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających. KOWR wszelkimi dostępnymi sposobami stara się dotrzeć do interesariuszy przedmiotowej ustawy. Świadomość zobowiązanych podmiotów do wpłat na fundusze promocji jest bardzo istotna w celu uniknięcia sankcjonowania, ponieważ niewnoszenie tych opłat w ustawowym terminie, podlega sankcjonowaniu zgodnie z ordynacją podatkową.

Fundusze promocji to skuteczne i efektywne wsparcie poszczególnych sektorów branży rolno-spożywczej. Producenci i przetwórcy mogą dzięki takim funduszom uczestniczyć w licznych wydarzeniach targowych na rynku krajowym i zagranicznym, budując przy tym pozytywny wizerunek polskich produktów wysokiej jakości.

Przedsiębiorcy i producenci dokonujący wpłat na fundusze promocji zobowiązani są do zarejestrowania się w Ewidencji Producentów prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w biurach powiatowych). Konieczne jest wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony na stronie KOWR – www.kowr.gov.pl. Tam też można znaleźć wszelkie dodatkowe informacje.

 

Edward Tabor
Data publikacji: