Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek składania deklaracji należy do każdego właściciela nieruchomości tj. właściciela domu jednorodzinnego, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Obowiązek złożenia deklaracji mają również właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, punkty gastronomiczne itp.

Uwaga

Właściciele nieruchomości są  obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Mielca  deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ( w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych )  lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych ( w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych ).

W przypadku zmiany danych w złożonej deklaracji ( np. liczby zamieszkujących nią osób)  będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację ( na odrębnym formularzu) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia nastąpienia tej zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23 (za Policją), pok. nr 14, 15.

Obowiązująca deklaracja:

Deklaracja obowiązująca od dnia 01.09.2019 r.:

Deklaracja archiwalna:

Deklaracja obowiązująca do dnia 31.08.2019 r.:

  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pełnomocnictwa:

Wraz z deklaracją należy wypełnić oświadczenie w sprawie określenia rodzaju, ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.