Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mielcu

 

Centrala telefoniczna 17 78 88 500
Sekretariat 17 78 88 504
sekretariat@um.mielec.pl
FAX 17 78 88 505
Prezydent Miasta
Jacek Wiśniewski
17 78 88 504
sekretariat@um.mielec.pl
Skarbnik miasta
Barbara Wójcik
17 78 88 506
skarbnik@um.mielec.pl
Sekretarz miasta
Monika Szczodry
17 78 88 510
sekretarz@um.mielec.pl
Organizacja urzędu 17 78 88 512
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Tadeusz Siemek
17 78 88 503
sekretariat@um.mielec.pl
Kierownik Biura Promocji i Sportu
Krzysztof Urbański
17 78 88 592
kurbanski@um.mielec.pl
Koordynator Biura Obsługi Prawnej
Anna Chatys
17 78 88 519
achatys@um.mielec.pl
Kadry 17 78 88 515
Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej
Robert Groele
17 78 88 516
rgroele@um.mielec.pl
Informatyk 17 78 88 616
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Jadwiga Groele
17 78 88 522
jgroele@um.mielec.pl
Ewidencja ludności 17 78 88 521
17 78 88 525
Dowody osobiste 17 78 88 526
17 78 88 517
Punkt Obsługi Mieszkańców w galerii Navigator 17 7874059
Archiwum, gospodarka środkami trwałymi 17 78 88 517
Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy
Agnieszka Kopera
17 78 88 603
akopera@um.mielec.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 17 78 74 033
iod@um.mielec.pl
Specjalista ds. BHP i P. Poż. 17 78 88 514
Naczelnik Wydziału Finansowego 17 78 88 530
finanse@um.mielec.pl
Podatek rolny od gospodarstw rolnych 17 78 88 532
Rejestr podatku VAT 17 78 88 610
Podatek od środków transportu, opłata skarbowa, spadki, darowizny 17 78 88 533
Podatek od nieruchomości – osoby prawne 17 78 88 533
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 17 78 88 534
17 78 88 535
Podatek od nieruchomości – księgowość, windykacja 17 78 88 536
Kontrola finansowa jednostek gminy 17 78 88 538
Kasa 17 78 88 537
Pomoc publiczna 17 78 88 540
Kontrola zarządcza 17 78 88 604
Kierownik Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego
Krystyna Dudek
17 78 88 538
kdudek@um.mielec.pl
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Małgorzata Basiak
17 78 88 545
mkrempa@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Ochrona Środowiska i Zarządzania Kryzysowego
Lucjan Niziołek
17 78 88 552
lniziolek@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Zieleni
Anna Synowiec
17 78 88 553
asynowiec@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Zenon Tokarski
17 78 88 582
oc@um.mielec.pl
Kierownik Biura Gospodarki Odpadami
Agnieszka Garncarz
17 78 88 607
agarncarz@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej
Monika Skowrońska-Ziomek
17 78 88 529
Z-ca Naczelnika Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej
Józef Herda
17 78 88 559
jherda@um.mielec.pl
Gospodarka energetyczna miasta 17 78 88 551
Wycinka drzew, cmentarze, rejestracja psów 17 78 88 554
Zieleń miejska 17 78 88 553
Gospodarka wodna, kanalizacja 17 78 88 558
Inspektor ds. Działalności Gospodarczej 17 78 88 527
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Waldemar Wiącek
17 78 88 560
architekt@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Aleksandra Skowron
17 78 88 567
askowron@um.mielec.pl
Dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie 17 78 88 564
Obrót lokalami gminy 17 78 88 564
Nabycia gruntów pod inwestycje 17 78 88 567
Umowy na wejście w teren, nr porządkowe nieruchomości, sprawy rolne 17 78 88 562
Kierownik Referatu Urbanistyki
Katarzyna Wojdylak
17 78 88 569
kwojdylak@um.mielec.pl
Decyzje o warunkach zabudowy 17 78 88 565/ 566
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 78 88 569
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 17 78 88 566
Opłaty planistyczne, podziały działek 17 78 88 568
Naczelnik Wydziału Edukacji
Arkadiusz Gałkowski
17 787 43 61
Arkadiusz.Galkowski@um.mielec.pl
Wyprawka szkolna, obowiązek nauki 17 74 79 082
edukacja@um.mielec.pl
Rozliczenia finansowe szkół  17 74 79 084
Sprawy kwalifikacji zawodowych nauczycieli  17 74 79 083
Dowóz uczniów do szkół, SIO  17 74 79 082
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Agata Ćwięka
 17 78 88 578
acwieka@um.mielec.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Jolanta Markowska-Rzeźnik
17 78 88 575
jmarkowska@um.mielec.pl
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 17 787 44 03
Rejestr placówek wsparcia dziennego 17 787 44 03
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 17 78 88 575
Profilaktyka uzależnień 17 78 88 574
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 17 78 88 606
Mieszkania socjalne 17 78 88 591
Mielecka Karta Rodziny 3+, Karta Dużej Rodziny 17 78 88 591
Mielecka Karta Seniora 17 78 88 591
Tłumacz języka migowego 17 78 88 574
Programy polityki zdrowotnej 17 78 88 574
Organizacje pozarządowe, konsultacje społeczne 17 78 88 589
Komendant Straży Miejskiej
Arkadiusz Misiak
 17 78 88 580
straz.miejska@um.mielec.pl
Dyżurny Straży Miejskiej  17 78 74 422
tel. alarmowy: 986
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Robert Grygiel
 17 78 88 585
usc@um.mielec.pl
Urząd Stanu Cywilnego  17 78 88 586
Kierownik Biura Rady Miejskiej
Magdalena Pękalska
 17 78 88 595
rm@um.mielec.pl
Biuro Rady Miejskiej  17 78 88 595
Koordynator ds. przedszkoli  17 74 79 086
Audytor wewnętrzny  17 78 88 604
Administrator serwisu internetowego 17 78 88 590