Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mielcu

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Mielcu
Stanowisko Nr telefonu, e-mail
Centrala telefoniczna 17 78 88 500
Sekretariat 17 78 88 504
sekretariat@um.mielec.pl
FAX 17 78 88 505
Prezydent miasta
Daniel Kozdęba
17 78 88 504
sekretariat@um.mielec.pl
Zastępca prezydenta
Jan Myśliwiec
17 78 88 504
jmysliwiec@um.mielec.pl
Zastępca prezydenta
Tadeusz Siemek
17 78 88 504
tsiemek@um.mielec.pl
Doradca
Marek Paprocki
mpaprocki@um.mielec.pl
Skarbnik miasta
Barbara Wójcik
17 78 88 506
skarbnik@um.mielec.pl
Sekretarz miasta
Monika Szczodry
17 78 88 510
sekretarz@um.mielec.pl
Organizacja urzędu 17 78 88 512
Kontakt dla mediów:
Kierownik Biura Promocji i Informacji
Anna Karwacka
17 78 88 592
akarwacka@um.mielec.pl
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Mielca 17 78 88 592
akarwacka@um.mielec.pl
*******************************************
Kierownik Biura Obsługi Prawnej
Stanisław Kurlej
17 78 88 519
skurlej@um.mielec.pl
Kadry 17 78 88 515
Kierownik Biura Obsługi Teleinformatycznej
Robert Groele
17 78 88 516
rgroele@um.mielec.pl
Informatyk 17 78 88 616
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Jadwiga Groele
17 78 88 522
jgroele@um.mielec.pl
Ewidencja ludności 17 78 88 521
17 78 88 525
Dowody osobiste 17 78 88 526
17 78 88 517
Punkt Obsługi Mieszkańców w galerii Navigator 17 747 90 49
Kierownik Referatu Gospodarczego 17 78 88 520
Archiwum, gospodarka środkami trwałymi 17 78 88 517
Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy
Agnieszka Kopera
17 78 88 603
akopera@um.mielec.pl
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 17 78 88 513
Specjalista ds. BHP i P. Poż. 17 78 88 514
Naczelnik Wydziału Finansowego
Tadeusz Witek
17 78 88 530
finanse@um.mielec.pl
Podatek rolny od gospodarstw rolnych 17 78 88 532
Rejestr podatku VAT 17 78 88 610
Podatek od środków transportu, opłata skarbowa, spadki, darowizny 17 78 88 533
Podatek od nieruchomości – osoby prawne 17 78 88 533
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 17 78 88 534
17 78 88 535
Podatek od nieruchomości – księgowość, windykacja 17 78 88 536
Kontrola finansowa jednostek gminy 17 78 88 538
Kasa 17 78 88 537
Pomoc publiczna 17 78 88 540
Kontrola zarządcza 17 78 88 604
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Małgorzata Krempa
17 78 88 545
mkrempa@um.mielec.pl
Zamówienia publiczne 17 78 88 546
17 78 88 549
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Transportu i Gospodarki Komunalnej
Norbert Jackowski
17 78 88 630
njackowski@um.mielec.pl
Ochrona środowiska 17 78 88 552
Kierownik Referatu Transportu Zbiorowego i Działalności Gospodarczej
Stanisław Budzeniusz
17 78 88 629
sbudzeniusz@um.mielec.pl
Ewidencja działalności gospodarczej 17 78 88 527
Transport i admin. mieniem komunalnym 17 78 88 629
Kierownik Referatu Inwestycji
Ireneusz Kuzara
17 78 88 548
ikuzara@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Odpadów Komunalnych
Agnieszka Garncarz
17 78 88 607
agarncarz@um.mielec.pl
Naczelnik Wydziału Dróg, Zieleni i Energetyki
Piotr Rożniał
17 78 88 550
proznial@um.mielec.pl
Gospodarka energetyczna miasta 17 78 88 551
Kierownik Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony Zwierząt
Beata Rządzka
17 78 88 553
brzadzka@um.mielec.pl
Wycinka drzew, cmentarze, rejestracja psów 17 78 88 554
Zieleń miejska 17 78 88 553
Kierownik Referatu Dróg i Melioracji
Józef Herda
17 78 88 559
Gospodarka wodna, kanalizacja 17 78 88 558
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Waldemar Wiącek
17 78 88 560
architekt@um.mielec.pl
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Barbara Bundyra
17 78 88 567
bbundyra@um.mielec.pl
Dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie 17 78 88 564
Obrót lokalami gminy 17 78 88 564
Nabycia gruntów pod inwestycje 17 78 88 567
Umowy na wejście w teren, nr porządkowe nieruchomości, sprawy rolne 17 78 88 562
Kierownik Referatu Urbanistyki
Katarzyna Karolak
17 78 88 569
kkarolak@um.mielec.pl
Decyzje o warunkach zabudowy 17 78 88 565/ 566
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17 78 88 569
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 17 78 88 566
Opłaty planistyczne, podziały działek 17 78 88 568
Naczelnik Wydziału Edukacji
Arkadiusz Gałkowski
17 74 79 081
agalkowski@um.mielec.pl
Wyprawka szkolna, obowiązek nauki 17 74 79 082

edukacja@um.mielec.pl

Rozliczenia finansowe szkół  17 74 79 084
Sprawy kwalifikacji zawodowych nauczycieli  17 74 79 083
Dowóz uczniów do szkół, SIO  17 74 79 082
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Agata Ćwięka
 17 78 88 575
acwieka@um.mielec.pl
Profilaktyka uzależnień 17 78 88 574
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych  17 78 88 606
Mielecka Karta Rodziny Plus  17 78 88 574
Tłumacz języka migowego  17 78 88 574
Kierownik Biura Sportu i Rekreacji
Marek Kamiński
 17 78 88 555
mkaminski@um.mielec.pl
Komendant Straży Miejskiej
Arkadiusz Misiak
 17 78 88 580
sm@um.mielec.pl
Dyżurny Straży Miejskiej  17 78 88 581
tel. alarmowy: 986
Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego
Zenon Tokarski
 17 78 88 582
oc@um.mielec.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Robert Grygiel
 17 78 88 585
usc@um.mielec.pl
Urząd Stanu Cywilnego  17 78 88 586
Kierownik Biura Rady Miejskiej
Bogusława Fleszar
 17 78 88 595
rm@um.mielec.pl
Biuro Rady Miejskiej  17 78 88 595
Koordynator ds. przedszkoli  17 74 79 086
Audytor wewnętrzny  17 78 88 604