Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Czyste powietrze

WYNIKI POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE SSE EURO-PARK MIELEC

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 r. w Mielcu pomiędzy Gminą Miejską Mielec, a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu w listopadzie i grudniu 2018 roku wykonywane były pomiary zanieczyszczenia powietrza.

Badania stężeń pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10, benzenu i tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym wykonywano za pomocą nowej stacji monitoringu powietrza, którą uruchomiono  w ramach projektu Laboratorium Mielec.

Krajowe Laboratorium  Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego przedstawiło wyniki pomiarów

Sprawozdanie ze stacji na SSE – formaldehyd

Analiza wyników otrzymanych ze stacji WIOŚ zlokalizowanych na terenie MielcaPM10

Sprawozdanie ze stacji monitoringu zainstalowanej na terenie SSE Euro-Park Mielec

Uchwała nr XLVI/461/2018 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mielec na lata 2018-2032

Uchwała nr XXXIX/380/2017 Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Uchwała NR XXX/312/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca.

PGN 2019

część 1,część2, część 3, część 4, część 5

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Mielca

Uchwała NR XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 września 2016 r w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mielca.

załączniki – część 1, cześć 2, część 3, część 4

Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca

Uchwała NR XXVIII/283/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mielca na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021-2024

Programu ochrony środowiska dla miasta Mielca wraz z Planem gospodarki odpadami dla miasta Mielca został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/204/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 17 marca 2005 r.

Monitoring powietrza

 • Ciągły (automatyczny) pomiar jakości powietrza przy ulicy Solskiego

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/9174

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 • Manualny pomiar jakości powietrza przy ulicy Pogodnej

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/10115

http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/manualne/stacja/100/parametry/530-529/miesieczny

 • Informacja o jakości powietrza w województwie podkarpackim

http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/ocena-jakosci-powietrza

 • Stan jakości powietrza w województwie podkarpackim “Krótkoterminowa prognoza”

http://powietrze.podkarpackie.pl/index.php/ct-menu-item-1/ct-menu-item-15

 • Sensory Airly

Współpraca z firmą Airly zaowocowała 11 nowymi punktami pomiarowymi w mieście. Inteligentne sensory Airly pozwalają na ciągłe pomiary stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco na platformie map.airly.eu oraz pogoda.onet.pl. Sensory zakupione przez Urząd Miejski zainstalowano w następujących miejscach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kilińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Łąkowej
 • Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Grunwaldzkiej
 • Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Warneńczyka
 • Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Żeromskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Tańskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Wandy
 • MOPS (placówka przy ul. Pogodnej – dział Specjalistycznej Pomocy Socjalnej – Klub Integracji Społecznej)
 • YASA MOTORS POLAND SP. Z O. O. , S. K. A., UL. Wojska Polskiego 20, 39-300 Mielec (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
 • Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, ul. Królowej Jadwigi  1, 39-300 Mielec (nieopodal cmentarza)
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 4, 39-300 Mielec (Stary Mielec)

 

 • Mobilna stacja monitoringu powietrza i hałasu

W okresie od czerwca do października na zlecenie Gminy przeprowadzono 13 pomiarów na terenie Mielca każdorazowo w 63 punktach w tym 4 razy w rejonie Specjalnej Strefy SSE.

Na analizowanych obszarach nie stwierdzono znacznych przekroczeń, jedynie na Osiedlu Borek oraz Cyranka pojawiały się wyższe stężenia pyłów. Należy zaznaczyć, że badania prowadzone były w sezonie, gdy źródła ogrzewania w budynkach jednorodzinnych pracowały  jedynie w celu podgrzania ciepłej wody użytkowej. W sezonie grzewczym stężenia pyłów PM2,5 oraz PM10 prawdopodobnie podwoją lub potroją swoje wartości w wyniku spalania nieodpowiedniego opału w złej jakości kotłach.

Wyniki badań dostępne na stronie: www.powietrze.mieleckie.pl