Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Smog zagraża Podkarpaciu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że wojewódzkie prognozy zanieczyszczenia powietrza wskazują na możliwość utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10 na znacznych obszarach województwa podkarpackiego w dniu 23 stycznia 2019 r. W przypadku dobowego stężenie pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 zostanie ogłoszony Alert poziomu II.

Przyczyną złej jakości powietrza jest występowanie niekorzystnych warunków meteorologicznych związanych z niskimi temperaturami powietrza, brakiem wiatru (warunki inwersyjne)

Grupy ludności najbardziej wrażliwe na przekroczenia stężeń pyłów to kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę oskrzelowa, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby układu krążenia (stany pozawałowe, zaburzenia rytmu serca)

Osoby należące do wskazanych grup ryzyka powinny ograniczyć czas przebywania  oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu. Pozostałym zaleca się rozważenie ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

W związku ze złym stanem powietrza GIOŚ przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu zakazu spalania odpadów w piecach domowych i na otwartej przestrzeni. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych do tego nieprzeznaczonych grozi grzywna.

Aktualne wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza w regionie można śledzić poprzez stronę internetową https://stacje.wios.rzeszow.pl/  lub poprzez portal jakości powietrza GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current lub poprzez bezpłatną aplikację na telefony komórkowe: „Jakość powietrza w Polsce”,

Prognozy poziomów zanieczyszczenia powietrza są dostępne na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/,  i http://powietrze.podkarpackie.pl/

Ostrzeżenia dotyczące poziomów stężeń dobowych pyłu  PM10 w województwie podkarpackim zamieszczane są na stronie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/wczk/ostrzezenia/

Edward Tabor
Data publikacji: